5
Tanoubu eai ginauri gamagaridi aba‐saepoidi ede sunuma.
Eai to eai Iesu i sunumaei i ene ia Kerisona ede, Eaubada ia taulabaina ede, eo eai to eai taulabaina i gadosisisei, natuna i labai wa abo i gadosisiei. Teina arinai ta nuatui Eaubada nanatunayao ta gadosisiedi, ena Eaubada ta gadosisiei eo ena ribahesom ta abiabiwataidi. Paana Eaubada gadosisina ede ina, bena ena ribahesom ta sogohidi. Ena riba wa nige se porohe. Saha eo saha Eaubada arinai se labai, tanoubu ta abo i saepoi; na saesaepoina ede ina, arinai tanoubu ta saetawatawai, iaede eda sunuma. Eai tanoubu ta i saepoi, na ia wa Iesu i awamamohoiei enaba ia Eaubada Natuna, wa?
Ia ede ena aba‐laoma goila eo osina eai wa, Iesu Keriso; nige goila eai mo, na goila eo osina eai. Earua ia tauitana ede, paana Earua ede mamohoina. Tauitana wa haiona, Earua, eo goila, eo osina; taudi haiona edi riba se lau esega. Ena ta nonoha tatao tauitana edi riba ta awaabiedi, Eaubada ena itaita ribana mo i sae ariri; ena itaita ribana ede iabom Natuna i ribahemasaraha. 10 Ia wa Eaubada Natuna tau‐sunumaena, iabom nuana eai italobaina i abiyao. Ia wa Eaubada ena riba nige i awamamohoiei, Eaubada i awatauboraboraei, paana Eaubada Natuna enana i ribamaodai wa, nige i awamamohoiei. 11 Ribana wa ede ina, Eaubada mauri nige nosina i leamao arida eai; eo maurina ede ia Natuna boeana eai. 12 Esau ia Natuna ie abi, mauri ie abi; ia Eaubada Natuna nige i abi, mauri nige i abi.
13 Teina ginauridi ta ea uridiwa, bena au nuatulobai mauri nige nosina au abiyao, omi wa Eaubada Natuna esana tausunusunumaena. 14 Ita abo nuada se adidiri ia matana eai, bena saha eo saha ta aibodaidi, ia nuana ena i lauwatai, abo i ataieda. 15 Ena ta nuatui saha eo saha eda aiboda eai i ataieda, ta nuatui hinage ginauri ta awanoridi wa, ta abidio. 16 Ena taba tau esau ena doga ie ita, baaea i abiabini (baaea, na nige doha i sinibui ariri mate ena tupo eai) taba i aiboda, na Eaubada tau wa ena mauri abo i moseuioi — riba ta isi enadi wa nige baaea se abi i lau e mate. Baaea esau iaede tau i woeai mate eai; teina doha nige ea ribaribaei bena enana se aiboda. 17 Laulau gamagamagari nige se dudurai, isi ede baaea, na baaea headi sigadi nige mate.
18 Ta nuatui, eai to eai Eaubada ia i labai, taba nige baaea eai i laulau, na Eaubada ia abo i abididini, eo taubaaea wa taba nige i abilau arinai.
19 Ta nuatui, ita Eaubada enanayao, na tanoubu ta maudoina ede taubaaea nimana eai.
20 Ta nuatui hinage, Eaubada Natuna i laomao, nuada i hemasarahadio, arinai ia tau mamohoina wa abina ta atao; tau mamohoina wa boeana eai ta laulau, iaede Natuna Iesu Keriso. Eaubada mamohoina ia ede ina, eo mauri nige nosina. 21 Merumeru gagirimiu e, oitau aridi eai au nuahiuioimiu. Amen.