RIBA HARIHARIUNA 1 Tesalonia 1
PAULO ENA URIURI BAGUBAGUNANA TESALONIA ENADI
1
Ekalesia miamiana udoi udoi.
Ai Paulo, eo Silevano, eo Timoteo, ema uriuri ina Tesalonia edi ekalesia arinai, ia ede Eaubada, Tamada boeana eai, eo Guiau Iesu Keriso boeana eai: Ainauia omi arimiu eai, eo loni hinage, Eaubada, Tamada arinai i laowa, eo Guiau Iesu Keriso arinai i laowa.
Huia gamagamagari Eaubada ai lautoiei omi gamagarimiu debamiu eai, ema uura eai esamiu ai ataidi; huia gamagamagari emi sunuma paisoana ai henuhenuaisini eo emi gadosisi paisoana eo emi sunuma miatahitahina au nuapaipai Guiau Iesu Keriso boeana eai, Eaubada Tamada matana eai. Ema tataoyao e, ai nuatuiyao Eaubada i gadosisiemiu eo i hinerimiu wa. Paana ede ema evanelia nige i lagewa arimiu eai doha riba mo, na ma gigiborina hinage, eo Earua Tabuna boeana eai, eo ma nuatuadidirina hinage. Ai boeamiu eai wa, ai tatao ema laulau se masaraha omi debamiu eai au itayao. Omi hinage au hemuriwataimai wa, eo Guiau hinage au hemuriwatai, riba wa au abi ma nuadoudouaririmiu, eo ma kodemiu hinage Earua Tabuna arinai; tauataiena gamagamagari, Makedonia eai eo Akaia eai, iilamiu abo hinage se ita. Paana ede omi arimiu eai Guiau ena riba, wasana lailai, i lau nige Makedonia eo Akaia eai mo, na dimo gamagamagari hinage, emi sunuma Eaubada arinai i tadadagorigori; arinai nige riba esau saha ai ribaei.
Isibom edi ribariba si ene doha meta ai lusaewa arimiu eai wa hinage doha oitau au nuagabaedi au sinibuima Eaubada arinai, Eaubada maumaurina eo mamohoina au heaheayaiei; 10 eo ia natuna galewa eai i laoma au bagibagiei, ia mate eai i hetorouioiyao, ia ede Iesu, ouyalayala wa abo i lagema, arinai i hemaurida.