6
Heaheari tataodi gamagamagari isi dabaearodi eai oeagi aba oibahe se toredi bena adi tanuaga se heasisiedi, arinai Eaubada esana, eo ena laulauheata abo nige se arinabaaeaidi. Isi hinage adi tanuaga tausunumawata, tabu se isugaraedi paana isi edi dodogayao; se heaheaiedi mo paana isi tauataataiena, eo se gadosisi, eo isi paisoa wa tanuagadiyao.
Teina ribadi ta u laulauheataei, eo u ribahepaipaidi. Ena tau esau riba udoi i lauheataei, na riba lolodi nige i abiwataidi, eda Guiau Iesu Keriso ena riba wa, eo Eaubada ena laulau lauheatena hinage, ia tauyauyaure, nige saha abina i ata, hesihesio gaibu mo eo riba i awaawayagaraedi, aridi eai aiaromagigiri, eo lulu, eo arina gegagega, eo nuatu baabaaeadi se tubuma. Tatao nuanuatubaabaaeadi edi aba awayagara, riba mamohoina nige se nuatui, edi nuatu si ene Eaubada ena laulau debana eai ginauri abo se abi hegamagaridi; taba isi doha meta u laugabaedi. Eaubada ena laulau se laulauwatawataidi ma nuabigadi mo isi edi gogo i hegamagariaririedi. Nige ginauri esana ta leama tanoubu eai ta, taba nige ginauri esana abo hinage ta laei. Ada aiai eo ada lulu taba ta abigonogonoada taiede abo ta miataubiga. Na isi edi gadosisi mo bena se monamonaune abo se beu noho eo sa’i boeadi eai, eo se beu eo se tamogorugoru eo mate boeadi eai se hegalamosidi. 10 Moni gadosisina baaea gamagamagari lamdi esegana ede: headi nuadi se lau arinai, sunumana eai se nuatu ponori, eo nuadubu gamagamagari debadi eai isibom se goriuiodi.
11 Na oa, Eaubada ena tau e, teina ginauridi ta u dagogabaedi; laulau dudurai, eo Eaubada ena laulau, eo sunuma, eo gadosisi, eo healapaipai, eo nuabigabiga, meta mo u laulauwataidi. 12 Sunuma ena iala lolona u heumariei, mauri nige nosina u abididididini, arinai ede hinage se eogahaim, oa hinage tatao gamagamagari matadi eai wasa lolona u wasawasaei. 13 Eaubada matana eai ea lauhesom, ia ginauri gamagamagari tauhemauridi, eo Keriso Iesu matana eai, ia Ponoto Pilato matana eai wasa lolona i wasawasaei. 14 Teina laugagaeo ta u sogohididini nige biina begana, nige ena aba ribasuu, i lau e eda Guiau Iesu Keriso i taumasarahama. 15 Ia ede iabom ena huia eai abo i heitadi, iabom wasawasa Saesaena esega dumaduma mo, wasawasa edi Wasawasa ede, eo guiau edi Guiau ede. 16 Iabom mauri nige nosina paana ede, ia i miamia marana boeana eai taba nige tau esau i lau arinai; nige tau esau ia i ita, hinage taba nige tau esau itana abina i ata; ia arinai hedebasae, eo gigibori, i lau e ana huia ana tasi. Amen.
17 Isi teina tanoubu eai ta taumonamonaune u hetaladuidi, tabu se awatausaeuioidi, tabu edi gogo gaibu se sunumawatai, na Eaubada maumaurina mo se sunumawatai, ia ginauri gamagamagari i ledimao enada, aridi eai i henualoloda. 18 Isi wa edi abi abo se lolo, se hemalamonamonaune paisoa lolodi aridi eai, edi ginauri abo se abihesuhesurudi, tatao se sagusaguidi; 19 edi sitoa eai edi ginauri se peihemohemonau, paa lolona se torehetoanonohai huia wa abo i laoma se nuatui, isi abo mauri nige nosina se abididididini.
20 Timoteo e, meta se tore arim eai u sogohididini, riba baaea eo ribaribagaibu u otaotaedi, eo hinage riba wa se boraauri si ene sonoga ribana, u otaotaedi: 21 ia ede tatao headi wau riba wa se ribaedi sunuma wa se nuatu ponori. Ainauia abo u abi. Amen.