RIBA HARIHARIUNA 2 IOANE 1
IOANE ENA URIURI HELABUINA
1
Keriso miamiana eai mamohoina eo gadosisi, se laulabulabui.
Eau ami taubaguna wa, Sinebada, Eaubada ena hinehineri sinena, ma‐nanatunayao, enadi ina, isi ede ea gadosisi‐mamohoiedi, eaubom mo nige’e, na mamohoina tau‐italobaina gamagaridi hinage, mamohoina debana eai ea uriuri, iaede boeada eai wa eo maedayao abo i mia i lau e nige nosina:
Ainauia, nuatoatoa, loni, abo maeda se ota, Eaubada Tamana arinai se laoma, eo Iesu Keriso, Tamana wa Natuna, mamohoina eai eo gadosisina eai.
Ea kode ariariri paana nanatumyao headi ea lobaidi, riba mamohoina dobilana eai se laulau, doha laugagaeona Tamada arinai ta abiyao. Ea awanorim, Sinebada e, nige doha laugagaeo harihariuna esau ea uriyawa, na iaede bagubaguna eai ta aabi wa, bena ita ta hai‐gadosisiuioida. Gadosisi ede ina, bena ia ena laugagaeo ta laulauwataidi; laugagaeona wa, iaede bagubagunana eai au ataiei, ede gadosisi eai bena au laulau. Paana tataoborabora gamagaridi tanoubu eai ta se tautausi, isi Keriso ena laoma bulumana eai nige se awamamohoiei. Tau doha ina ia tauborabora, eo Keriso‐tauialaina. Au itakomakomanimiu, ginauri wa arimiu eai ai hetubudi ema paipaisoa eai tabu se tauyamui, bena ainauiana maudoina abo au abi. Eai to eai Keriso ena lauheata eai nige i miatahitahi, na i torohai‐gabaei, ia Eaubada nige i abi; ia lauheata boeana eai i laulau, ia ede Tamana eo Natuna i abi‐labuiedi. 10 Ena esau i laowa arim eai bena lauheata udoi i leawa, teina ta nige’e, ia tabu u oiyami em numaalona eai, tabu u aitoiei; 11 paana tau‐lautoiena ana paisoa baaea ede i abi‐sagui.
12 Egu riba taba ea uridiwa se gamagari ariri, ia mo nige ea henua ink eo pen eai ea uridi, na ea sunusunumaei abo ea laowa, eau matam eai oa matagu eai abo ta ribariba, eda kode abo ta hemamohoiei.
13 Em doga, Eaubada ena hinehineri sinena wa, nanatunayao se lautoiem ina. Amen.