2
Guiau ena asubena, eo Baaea Tauna.
Na ema tataoyao e, ai awanorilaowa arimiu eai, eda Guiau Iesu Keriso arinai ena laoma debana eai, eo eda oigogoesega ia arinai debana eai. Omi nuamiu tabu se moimoiu heuheula, eo tabu au nuadubu earua, e riba, e uriuri doha si ene ai enamai, debadi eai, abo au ene Guiau ena asubena i hanahanauaririmao. Tabu tau esau i boraimiu, paana nei asubenana ne taba nige i laoma sora se uiouio baguna, eo nei tau baaeana ne hinage abo i taumasaraha, ia ede mate natuna. Ginauri gamagamagari Eaubada esana se torelaedi eo se aiaihelahui ia i guduguduidi eo i ribatausaeuioi hinage; arinai ia doha Eaubada i babawa mo Eaubada ena dubu eai, i awa‐Eaubadauioi. Au henuaisini e nige’e, eau maemiu ta mimia wa, teina ginauridi ta ea heribamiuo? Au nuatuiyao saha ede tau ta i nuanuahi i lau e ena huia i masaraha. Laulau baaea i laulauyamuyamuidi ie paisoa hetubuyao; na tauguduguduina abo i gudugudui i lau e ia abo se laeudoiei; abotai abo Tau Baaea wa se hemasarahayama Guiau ia abo i healagorugoru ia awana earuana eai, eo ena laoma namanamarina eai arinai abo i hebaaeaohi. Ia ede ia ena laoma Satani ena paisoa arinai, eo ma gigibori gamagamagari, eo heiheinoidi eo noonoo boraboradi, 10 eo laulau baaea ena borabora gamagamagari isi taumatemate boeadi eai; paana isi riba mamohoina gadosisina nige se abi, ata se mauri. 11 Paana ede teina Eaubada nuatu borabora abo i mosei aridi eai riba borabora bena se ataiei. 12 Isi gamagaridi riba mamohoina nige se ataiei abo se baaea dumaduma, isi laulau baaea wa se kodei.
Lauhasahasa ribadi.
13 Ema tataoyao e, Guiau i gadosisiemiu wa, ai nuamai esega mo, huia gamagamagari Eaubada ai lautoiei omi debamiu eai, paana huia bagubaguna eai Eaubada i ribahinehinerimiuo abihemauri arinai, Earua ena hetabu hinage debana eai, eo riba mamohoina wa abanuatuina. 14 Aridi eai wa eda evanelia debana eai i eogahaimiu, eda Guiau Iesu Keriso ena namanamari abo au abi. 15 Ema tataoyao e, arinai au torotahitahinei, riba wa se heatamiu wa, awamai ribadi e ema uriuri ai uridiwa, au sogohidi.
16 Na Guiau Iesu Keriso iabom, eo Eaubada, ita Tamada, ia i gadosisieda, eo i henuabigada, i lau e nige nosina, eo ainauia debana eai, sunuma lolo i ledima hinage, 17 ia nuamiu i hetarudi, eo riba lolodi eo paisoa lolodi gamagamagari aridi eai abo i hetoroadidiriesegaimiu.