2
Natugu e, ainauia wa Keriso Iesu boeana eai arinai abo u adidiriei. Riba wa arigu eai u ataiedi wa hinage tauitana gamagamagari boeadi eai, abo u mosei tatao lolodi aridi eai, isi hari tatao abo hinage se heatadi. U heurauram, u hepaipaim, doha Iesu Keriso ena iala tauna lolona. Nige tauiala esau teina mauri ta ginauridi i nuatuidi, tanuagana tau wa i eogai wa bena i hemala tauiala, ia abo nuana i lolo. Taba tau esau i aipate bena i haitau hailako, ia korona taba nige i abi, ena haitau laugagaeodi nige i nuatuidi. Oea tauitawataina ia i paisoa arinai aiai wa tupona abo i abibagunai. Egu riba u nuatuidi; Guiau sonoga abo i leawa ginauri gamagaridi abo abidi u ata.
U henuaisini egu evanelia ribana eai Iesu Keriso, Davida tumana, mate eai se hetorouioi: wau wa debana eai amamna ea hearo, doha taulaulaubaaea, mamohoi se augu: na Eaubada ena riba mo nige se auaui. 10 Arinai ginauri gamagaridi ea nuapaipaiedi tatao se hetorodi debadi eai, isi hinage mauri bena abo se abi ia ede Iesu Keriso boeana eai ie ota ma namanamarina nige nosina. 11 Riba tohotohona ede ina: ena ia maeda ta mamate, ia hinage maeda abo ta mauri. 12 Ena ta amamna, ia maeda abo ta hemala wasawasa: ena ia ta harerei, ia abo i harereda hinage. 13 Ena taba ita nige ta toroesegaida: ia mo i toroesegai, iabom taba nige i harereuioi.
14 Teina ribadi ta oa abo u henuaisinidi, eo u lauhesomdi Guiau matana eai riba gaibu aridi eai tabu se haiawayagara, tautaiena ata hinage nuadi se heponoponodi. 15 U aipate komakomani abo am paisoa Eaubada ie ita i lolo, oa taupaisoa abo nige u taumaemaea, riba mamohoina ta u heonakomakomani u laei. 16 Edi ribariba gaibu eo edi riba talawasi u otaotaedi: isi abo se lau baaea abo se hetadada. 17 Isi edi riba abo ie tubu mo ie lau doha bonu: isi ede Humenio eo Pileto. 18 Isi riba mamohoina wa se riba ponori, si ene mate torouiona ta abiyao; headi edi sunuma se hetatagorigori. 19 Taiede Eaubada paapaana i otadumadumaesegai, eo heiheinoina ede ina, Guiau enanayao i nuatuidi; hinage isi gamagamagaridi Keriso esana se atai baaea abo se laugabaei.
20 Numa lailai alona eai ginauri headi gold eo silver aridi eai se ginauridi, na ginauri headi hinage oeagi eo tano aridi eai se ginauridi: headi se heasisiedi: headi nige se heasisiedi. 21 Ena tau esau teina ginauridi aridi eai nuana i deurihaidi, ia abo i hemala ginauri heaheasisina, abo se hetabuei tanuaga ana paisoa abo i abiloloei, eo paisoa lolodi gamagamagaridi aridi i nonohao. 22 Hewari, hasara, edi lelehi kamanidi u dagogabaedi: na laulaududurai, eo sunuma, eo gadosisi, eo loni u laulauwataidi maidamyao isi Guiau esana se atai ma nua‐aadi. 23 Edi hesio eauyaure eo supusupu u otaotaedi, u nuatui meta lulu abahetubuna ede. 24 Guiau ena heaheari nige i lululu; na tatao gamagaridi i manamanabigaedi, eo lauheata abina ie ata, eo nuana i hepaipai. 25 Isi ena se guduguduim u guguiaedi ma manabigabigam: bena Eaubada abo ena henuabui i mosedi, riba mamohoina abotai se ita. 26 Isi abo nihinihidi se uiouioma diabolo ena sa’i abo se dagogabaei, ia ena nuatu eai isi se toaidi wa.