RIBA HARIHARIUNA ESODO 1
Esodo
Torohai Bukana
1
Isaraela Tataodi edi Amamna Aigupito eai
Isaraela nanatunayao tatao isi se laoma Aigupito eai Iakobo maedi, edi numa tataodi hinage maediyao, esadi ede ina: Reubena, Simiona, Levi eo Iuda, Isakara, Sebulona eo Beniamina. Dani eo Napatali, Gada eo Asa. Iakobo ana isimurita gamagaridi tatao‐haiona‐se‐mate‐saudoudoi: Iosepa ia i laoma nonohao Aigupito eai. Abo Iosepa ie mate ena tataoyao maenayao, eo ana isi gamagaridi. Na Isaraela ana isi murita se ua eo se tadada ariri; se tubu lailai eo se tubu adiadidiri, i lau e eanua se hemonau.
Abotai Aigupito ena wasawasa harihariuna i toro, ia Iosepa nige i nuatui. Ia i ribalau ena tatao aridi eai i ene, “Au ita, Isaraela nanatunayao se gamagari ariri eo se adidiri, ita nige doha. 10 I lolo isi edi tupo eai ta sanasanapu, ata se gamagari ariri, eo ena iala i hearoda ada waiunu se patalau aridi eai eo se ialaida, abo eda eanua se dagogabaei.” 11 Arinai edi paisoa tauitawataidi se hetorodi abo se haemamnadi paisoa poroporohedi aridi eai: eo Parao ana aiai abapeigogo eanuadi se hetorodi, Pitomi eo Ramese. 12 Na se heamamanada’oiedi, se gamagarida’oi, eo eanua se laugirihai. To Aigupito tataodi se nuabaaea, eo se matausi ariri Isaraela tataodi debadi eai. 13 Arinai Isaraela tataodi adi paisoa se he’oiura aririei; 14 Edi mauri se hekarapi paisoa pilipilina arinai, poahu eo brick paisoana, eo oea paisoadi udoi udoi aridi eai hinage: adi paisoa gamagaridi aridi eai wa se heporohe aririedi.
15 Abo Aigupito edi wasawasa i ribalau Heberu edi tauabihelabalaba sisinedi aridi eai, esau esana Siparaha, esau esana Puaha, 16 I ene, “Ena Heberu sisinedi au abi‐helabalabadi, eo esau au ita abalabalaba hatana potana eai, ena tau ie abi abo au unui, na ena sine abo i mia.” 17 Na tauabihelabalaba sisinedi Eaubada se matausiei, eo Aigupito wasawasana ena lauhesom nige se awaabiei, na merumeru tatao se hemauridi mo. 18 To Aigupito edi wasawasa tauabihelabalaba sisinedi i eogaidi i ribalau aridi eai i ene, “Paana saha doha ina au ginauri, na merumeru tatao au hemauridi?” 19 Helabalaba sisinedi wa se ribalau Parao arinai si ene, “Paana Heberu sisinedi isi nige doha Aigupito sisinedi: paana se adidiri ariri, na sora nige tauabihelabalaba ie lage, na nanatudiyao se abidio.” 20 To Eaubada tauabihelabalaba sisinedi i abi komakomanidi, eo tatao wa se gamagari ariri, eo se tubu adidiri ariariri. 21 Paana Eaubada se matausiei arinai tauabihelabalaba sisinedi isi hinage nanatudiyao i mosedi. 22 To Parao ena tatao gamagaridi i lauhesomdi i ene, “Heberu tataodi nanatudiyao tatao gamagaridi se labasidi abo au gabalaedi saga eai, na nanatudiyao sisine abo se mia.”