Hetubu Bukana
1
Tanoubu eo Tau se Hetubudi
Bagubagunana eai Eaubada galewa eo tanoubu i hetubudi. Tanoubu nige ana ao, eo aha’ahana, eo gabogabo potana eai masigiri mo; na Eaubada Earuana gabogabo wa i moimoiutawaidi.
Na Eaubada i ene, “Bena i mara;” to ie mara. Eaubada mara wa ie ita i lolo; eo Eaubada masigiri arinai mara wa i torehesuara. Marana wa Eaubada esana ie tore Asubena, eo masigiri wa esana ie tore Maiona. Abo maimailahi, eo maratomtom, asubena bagubagunana.
Abo Eaubada i ene, “Galewa tehana abo goila duaduaridi eai, abo goila i soiedi.” To galewa tehana wa Eaubada i ginauri, eo goila tehana wa ubuna eai eo tehana wa ewana eai i tore udoiedi. Hinage doha, ie tubu. Eo Eaubada tehana wa esana ie tore Galewa. Abo maimailahi, eo maratomtom asubena helabuina.
Abo Eaubada i ene, “Bena goila galewa ubuna eai i abigogoi ena aba’ota esega, bena tano pitapitarina i taumasaraha.” Hinage doha, ie tubu. 10 Eaubada tano pitapitarina wa esana ie tore Tanoubu, eo goila se he’esegaidi wa esadi ie tore Gabogabo. Eo Eaubada ie ita i lolo. 11 Abo Eaubada i ene, “Bena tano ginauri ini’inidi se ini, ma tumadi, eo uaua oeagidi, uauadi se toredi boeadi eai tumadi, esa, esa ano ao i lauwatai tano potana eai.” Hinage doha, ie tubu. 12 Tano ginauri ini’indi i he’inidi, ma tumadi adi ao udoi udoi eai, eo oeagi uauadi se toredi, uauadi wa ma tumadi, adi ao udoi udoi se lauwataidi. Eo Eaubada ie ita i lolo. 13 Abo maimailahi, eo maratomtom, asubena hehaionana.
14 Abo Eaubada i ene, “Galewa tehana eai bena maradi, asubena eo maiona aba‐abi’udoiedi; isi abo heiheinoi, eo huia aba‐nonoidi, asubena eo borimai. 15 Eo wau maradi wa galewa tehana eai abo hinage tanoubu se hemara.” Hinage doha, ie tubu. 16 Eo Eaubada mara lailaidi labui i hetubudi, lailai aririna bena asubena i tanuagai, mara gagirina bena maiona i tanuagai; ipora hinage i ginauridi. 17 Eaubada i toredi galewa tehana eai bena tanoubu se hemara, 18 eo bena asubena eo maiona se tanuagaidi, eo bena mara eo masigiri se soiedi. Eo Eaubada ie ita i lolo. 19 Abo maimailahi, eo maratomtom, asubena hehasina.
20 Eaubada i ene, “Bena gabogabo ginauri maumauridi eawoidi i hetubudi, eo manu tano ewana eai se loiloiusi galewa tehana eai.” 21 Arinai ede Eaubada gabogabo ginauridi lailai didigadi i hetubudi, eo ginauri maumauridi tau moimoiu maudoidi, gabogabo eai taumia, adi ao udoi udoi eai, eo manu mabedi gamagaridi, adi ao udoi udoi eai. Eo Eaubada ie ita i lolo. 22 Eo Eaubada i ribahelolodi, i ene, “Au ua, au hegamagarimiu gabogabo goiladi au hemonaudi, manu hinage tano potana eai bena se gamagari.” 23 Abo maimailahi, eo maratomtom asubena hehaligigina.
24 Eaubada i ene, “Bena tano ginauri maumauridi adi ao udoi udoi eai i hetubudi; bulumakau ginauri se daladalausi, suisui udoi udoi adi ao udoi udoi eai.” Hinage doha, ie tubu. 25 Eaubada tano suisuidi i hetubudi, adi ao udoi udoi eai, eo bulumakau adi ao udoi udoi eai, eo ginauri maudoidi tano eai se daladalausi esa esa ana ao eai. Eo Eaubada ie ita i lolo.
26 Abotai Eaubada i ene, “Bena tau ta hetubu tautauda eai, eo ada ao eai; eo isi bena gabogabo eamadi se tanuagaidi, eo eada manudi, eo bulumakau, eo tano maudoina, eo ginauri gamagaridi tano eai tau‐daladalausi.” 27 Arinai ede Eaubada tau i hetubu iabom tautauna eai tau i hetubu, tau eo sine i hetubudi. 28 Eo Eaubada i ribahelolodi, eo Eaubada i ribalau aridi eai i ene, “Au ua, au hegamagarimiu, tanoubu au hemonau eo tanoubu tanuagaina eai au lau; gabogabo eamadi hinage au tanuagaidi, eada manudi hinage eo ginauri maumauridi gamagaridi isi ede tano potana eai se moimoiu.” 29 Eo Eaubada i ene, “Au ita, ginauri ini’inidi gamagaridi tuma se hetuhetubudi, tanoubu maudoina potana eai, isi ede ea lediwa’o, oeagi gamagaridi hinage uauadi eai tumadi; abo au abidi ami aiai. 30 Eo tano suisuidi gamagaridi, eo eada manudi eo ginauri gamagaridi tano eai taudala, ginauri maudoidi aridi eai mauri eahuana aridi eai hinage ginauri in’inidi ea mosedi’o adi aiai.” Hinage doha, ie tubu. 31 Abo Eaubada ginauri gamagaridi i hetubudi wa ie italau aridi eai, ie ita, se lolo ariri. Abo maimailahi eo maratomtom, asubena hehaligigi‐esegana.