RIBA HARIHARIUNA HEBERU 1
URIURI HEBERU TATAODI ENADI
1
Mauri tanuagana ede Natuna, iabom ie sae: peroveta nige’e, aneru nige’e.
Mumuga eai, hari teha eai eo hari dobila eai, Eaubada ie riba tamadayao aridi eai, peroveta awadi eai; i lau e huia murimurita eai ta i ribalaoma arida eai hinage, Natuna debana eai, ia wa i tauribaei ginauri gamagaridi tanuagana, ia debana eai hinage tanoubu i hetubu. Eaubada namanamarina abahesinana ede ia, ana ao mamohoi tautauna, ena gigibori ribana eai ginauri gamagari i abididinidi. Baaea i heaagabaeyao abotai i bawabigabiga ewa eai, tepo saesaena nimatutuna eai. Aneru i saetawatawaidi, ia mo esana lolodumadumana ia se mosei, isi nige doha.
Aisega aneru huia esana eai Eaubada ie riba i ene, “Oa natugu ede, asubena eai ta ea hetubum”? (Ps. 2.7.) E i ene, “Eau abo tamana ede, ia abo natugu”? (2 Sam. 7.14.) Eo huia ne natu‐ealahouna i hetamariyama tanoubu eai ta i ene, “Eaubada ena aneru gamagamagari ia taba se aihelahui.” (Ps. 97.7.)
Na natuna mo i ribaei i ene, “Eaubada e, em terona i lau e nige nosina, em tanutanuaga tuena, laulaudududuraina, iaede em basileia tuena. Duduraina oa u gadosisiei, baaeana u hewaiunuei; arinai Eaubada, em Eaubada, kode eausina eai urum i heyausi, em tataoyao u saetawatawaidi.” (Ps. 46.6-7.) 10 Eo hinage:
“Oa, Guiau, huia bagubagunana eai tanoubu paana ue tore,
galewa ede oa nimam paisoana;
11 abo se tatagorigori, na oa mo abo u laulau,
gamagaridi abo se beabea, doha lulu i beabeao
12 doha abobo abo u noudi, doha lulu abo se abihai esau se lui.
Na oa mo am ao gonogonoana ede,
em borimai taba nige se ohi.” (Ps. 102.25-27.)
13 Na aisega aneru huia esana eai ie riba i ene, “Nimatutugu eai u bawa, i lau e em waiunuyao se hemala aem adi bou”? (Ps. 110.1.) 14 Isi ede earuearua, tauheaheari mo, e nige’e? Mauri tauabina debadi eai se hetamaridi ede, bena isi enadi se paisoa.