RIBA HARIHARIUNA IAMESI 1
IAMESI ENA URIURI
1
Sunuma lauitana.
Iamesi, Eaubada ena heaheari tauna, eo Guiau Iesu Keriso enana, Boda saudoudoi‐labui, tupo gamagari eai se tatagorigori, enadi ea uri: Agutoi.
Egu tataoyao e, ena noho udoi udoi au hearodi bena au ene emi kode meta, teina au nuatui, emi sunuma lauitana arinai abo au torotahitahi. Torotahitahi ana paisoa maudoina bena i abi arimiu eai, bena omi au lolo‐dumaduma, au abi heohi, taba nige saha au deha.
Ena omi taumiu esau sonoga i deha, taba Eaubada i aibodai mo, ia tatao gamagamagari i ainauia‐daoiedi, nige i ribaribasuu, tau wa abo enana se mosei. Na taba masunusunumana mo i aiboda, nige ma‐nualabulabuina, paana tau‐nualabulabui ia doha butubutu esau, gabogabo eai mana se iohoilaei, se gabaisini. Tau me tabu ena nuatu i ene abo ginauri esa Guiau arinai i abi; tau nuana labui ia ena laulau gamagaridi se tauoriori.
Eda tau dobidobina esau, taba i kode mo ena ia se lau’sini, 10 Na taumonamonaune ia taba i kode ena se laudobei, paana doha lagau liasina ia abo i tauyamui. 11 Mahana i sinai, gigiborina ma‐alaalasina, nige baeaona lagau i hewowoea, liasina i urugorigori, ana ao e pasana i baaeao. Tai doha, taumonamonaune ena laulau gamagaridi boeadi eai abo i tauyamui hinage.
12 Kausara hinage, aitea tau noho boeana eai i torotahitahi, sora ia se lauita abotai mauri koronana i abi, doha Guiau taugadosisiena enadi i ribahesunumaeyao. 13 Tau esau ena taba noho i hearo, tabu i ene, “Eaubada i nohoigu ta,”; paana Eaubada taba nige baaea nohona i hearo, hinage ia taba nige tau esau i nohoi; 14 esau to esau noho i hearo ena iabom ena gadolelehi eai se niurihai, se hegadolesa. Lelehina wa abo baaea i hetubu. 15 Lelehi wa abo ie boga, ena haihaisu ede baaea, baaea i taulailaio siagana eai abo mate i hetubu.
16 Tabu se boraimiu, egu tataoyao e, egu nuanuai. 17 Ainauia lolona, eo lolo‐dumadumana, esau to esau, ewa eai i dobima, mara Tamana arinai i laoma, ia taba nige i ori, taba nige begana i sinisinibui. 18 Iabom ena nuatu eai i hetubuda, riba mamohoina debana eai, bena ita ia nimana ginaurina uaua‐baguagunana ede.
19 Teina bena abina au ata, egu tataoyao e, egu nuanuai, bena tau esa eo esa ataatai eai i heula, ribariba eai mo i bebeda, ouyalayala eai i bebeda, 20 paana tau ena ouyalayala taba nige Eaubada ena laulau‐dudurai i paisoaei. 21 Arinai biina gamagamagari, abi‐baaea ena hemonau‐boriboriri, ta torehesuaradi ma‐nuatudobidobiuioida, ribana boeada eai se umai wa ita bena ta abi, abina i ata earuamiu i hemauridi.
22 Na bena omi riba tau‐ginauriwataina, nige tau‐ataiena mo, ata au borauioimiu. 23 Ena esau riba i ataiei mo, nige i ginauriwatai, ia doha tau ana ao mamohoi ilu eai i itaitai; 24 ana ao ie ita, i torohai ie lau, abo maesega nuana ie hui ia tau ana ao itaitana saha. 25 Na ia wa iairihai laugagaeona, lolo‐dumadumana arinai i italau, eo dobilana eai i tau‐esegai, ia nige doha tau‐ataiena nuanuahuina, ia tau‐ginauriwataina, i paipaisoa, teina tau ta ena abiabiwataina eai nuana abo i woiwoina.
26 Ena tau esau boeamiu eai ena abi doha ia tau‐tabaohu esau, ia mo memenana nige abina i ata i tanuagaei na iabom nuana i boraborauioi, ina tau ta ena tabaohu nige aniona. 27 Tabaohu mamohoina, aana eo nige se hebii Eaubada Tamada matana eai ede ina: ta laulau dabudabure eo wabuwabu aridi eai, edi amamna boeadi eai ta aitaumanaidi, eo esa, esa, tanoubu eai i abihesuarauioi, biina taba nige i hemasi.