RIBA HARIHARIUNA IUDE 1
IUDE ENA URIURI
1
Sunuma mamohoina enana ta ialai, eo lauheata udoi ribahesanapuena.
Iude Iesu Keriso ena heaheari tauna eo Iamesi ena tau mamohoi, isi se eogahaidi wa enadi ina, isi wa Tamada i gadosisiedi eo se goraidi Iesu Keriso enana:
Nuatoatoa bena enamiu, loni eo gadosisi bena se helaiyawa hinage.
Egu nuanuai e, nuagu i gigibori ariri bena enamiu ea uri, eda mauri esega, omi eo ai, ribana iaede i duduigu bena ea uri ea aibodaimiu eda sunuma ta enana au iala adidiri, sunumana iaede se mose‐esegai wa, hetabu tataodi aridi eai. Paana tatao headi boeada eai se lusora‐eamuyamuima, beabeana eai giru lailai ta se abiyao, isi Eaubada tau‐miamurimuriena, eda Guiau ainauiana se tore‐bui i hemala matamataye’o, eo tanuagada esega dumaduma eda Guiau Iesu Keriso se halelei.
Ina ea henua bena ginauri headi ea henuaisinidiwa, ginauri ta abidi au atao beabeana, iaede Guiau ena tataoyao Aigupito eai i hemauridio, abotai murina eai headi i unuidi paana ia nige se ataiwatai. Aneru headi hinage, nige edi teha eai se miahai na edi abamia mamohoi se laugabaei, ia i paidi, auaudi se otahai i lau e nige nosina, i lau e hedudurai asubenana saesaena eai. Doha Sodoma eo Gomora eo eanua headi gegesidi eai edi laulau, se moseuioidi enoeno‐biri arinai, eo buluma dobilana se bui se abiudoiei, isi se hemala eda tautau, maisadi oeagi alaalasi se hearo, nige anasiga.
Hinage doha edi enoenosuai eai bulumana se hebii, tanuaga se isugaraedi, ginauri lolodi, saesaedi, se alaliuliuaidi. Na Mikaela, aneru saesae‐aririna, maena diabolo Mose sinarena se haiabiei wa, ia nige gonoana bena riba adiadidiri arinai i lauhegiru, arinai i ene, “Guiau i ribasuuim.” 10 Na ina tatao ta ginauri nige abidi se ata na se riba‐siosiololoedi, na ginauri headi se nuatuidi se lolo, doha suisui nige nuadi ia mo ginauri headi se nuatuidi se lolo, isi ede aridi eai abo se hebaaeauioidi. 11 Ahani isi! Kaina ena dobila eai se laulau, se gado gogo to Balama ena ponori arinai se gabauioidi, eo Koraha ena oipiri arinai se mate. (Num. 22.24; 26.) 12 Ina tatao ta doha masi baaeana, maemiuyao au heyaugogo emi gadosisi‐mataasina huiadi eai, isibom mo se heaheaiuioidi, nige se matausi; isi doha eada nige goiladi mana se arulaedi; isi oeagi ma‐lugu‐wowowoeadi, taba nige se ua, se matearirio, ma‐labui lamdi eai se laahaidio; 13 doha gabogabo eai butubutu lailaidi, se butubutu, taumaeamaeadi se hepuropurosaedi; ipora tatatausidi isi, amuamumu eo masigiri teha ubu eai abo enadi, i lau nige nosina.
14 Isi Enoka i riba‐perovetaidi, ia Adamu eai i laoma isina hehaligigi‐labuina wa, i ene, “Au ita, Guiau i laoma maena hetabu‐tataoyao, tausani saudoudoidi hisa, 15 ena hedudurai bena i hepaisoaei tatao gamagaridi aridi eai, Eaubada tau‐miamurimuriena edi miasuara paisoadi gamagaridi bena i hetaladi, iaede isi Eaubada nige se nuatui wa se abiabini, eo riba oioiuradi gamagaridi arinai tatao baaea, Eaubada nige se nanabuei, ia se riba‐baaeai. 16 Isi tau‐monunu, tauawaawayagara, isibom edi lelehi eai tau‐laulau, awadi se lai ariri se riba‐pasipasi, tatao mo se hebihebigadi, isibom bena edi abahelolouioidi.
17 Na omi mo, egu nuanuai e, eda Guiau ena aposotolo edi ribahesanapu bena au henuhenuaisinidi; 18 se riba arimiu eai wa si ene, “Huia murimurita eai tauisuisugara abo se laoma, Eubada abo se toro‐murimuriei isibom edi lelehi gaibu eai se laulau.” 19 Isi ede tatao abo se abiabi‐hineridi, tanoubu ta tataodi, Earua nige se abi. 20 Na omi, egu nuanuai e, emi sunuma hetabu‐aririna eai ta, au headidiriuioimiu; Earua Tabuna boeana eai au laulau‐uura; 21 au taididiniuioimiu Eaubada ena gadosisi boeana eai; Guiau Iesu Keriso ena nuatoatoa au eooi, mauri nige nosina dobilana ede. 22 Headi sora ma‐nualabulabuidi, se nuatoatoa au saguidi se italobai mamohoi; 23 headi au abihemauridi, doha oeagi alaalasi boeana eai au girihaidi; headi au nuatoatoaidi ma‐matausimiu, ata bena adi lulu mo na paana buluma laulauna eai se hebiidio arinai au hewaiunuei mo.
24 Ia wa abina i ata i abididinimiu taba nige au beu, eo iabom namanamarina nuanuana eai i abihetoromiu nige emi baaea, eo ma‐kodeariaririmiu, 25 Eaubada tahunuana Tauhemaurida, Iesu Keriso eda Guiau debana eai, enana se moseyao wasawasana, tanutanuagana‐maudoina, eo gigiborina, beabea‐aririna eai eo huiana sora, eo abo‐ina ta, eo i lau e nige nosina. Amen.