RIBA HARIHARIUNA PILIMONI 1
PAULO ENA URIURI PILIMONI ENANA
1
Taudago esau Paulo maena se hailobai to i nuabui. Bena i uio ena dobila i hedudurai tanuagana Pilimoni arinai, ia tauataiena eo Paulo ehana esau, ena leta ina.
Eau Paulo Keriso ena tauauau, maegu Timoteo eda tau, Pilimoni enana, helemai‐taupaisoa ai gadosisiei wa, 2-3 eo loumai Apia hinage, eo Akipa tauialasaguimai esau wa, eo ekalesia em numa eai se oioigogo wa:
Ainauiana enamiu, eo loni Eaubada Tamada arinai i laoma, eo Guiau Iesu Keriso arinai i laoma.
Huia gamagamagari egu Eaubada ea laulautoiei, esam ea ataatai egu uura eai, paana em gadosisi wasana ea ataiei, eo em sunusunuma Guiau Iesu arinai, eo hetabu tataodi gamagaridi aridi eai, eo ea lau‐uura bena em italobai eo ginauri lolodi gamagaridi Keriso debana eai ta abidi, abo enam tau‐heoiesega se hearodi hinage. Em gadosisi nuagu i hekode ariri, nuagu i hebiga, egu tau e, oa debam eai hetabu‐tataodi nuadi se adidiri.
Arinai mamohoi Keriso debana eai taba ea nuakipikipi to abiabi dudurai esau arim eai ea lauhesom, taiede gadosisi debana eai taba nige ea lauhesom, na abo ea awanori mo— doha eau Paulo, tautaubadagu ta, ina huia ta eau hinage Iesu Keriso tauauauna esau— 10 ea awanorim natugu esau debana eai, ma‐auaugu eai ta ea hemala ia tamana. 11 Ia esana Onesimo. Beabeana wa nige i saguim, na abotai abo i hemala * Esa ta, Onesimo, aniona Heleni arinadi eai ede Tausagusagu. tausagusaguim, tausagusaguigu hinage. 12 Ia ea hetamariuioiawa, doha eaubogu nuagu tupona ea hetamariyawa ta. 13 Ea henua ariri taba ea abi‐nuahi, arigu eai i mia, evanelia debana eai se tutuguduigu ta, arinai abo i itawataigu, doha taba oa inai abo u itawataigu. 14 Na eau taba nige sah ea ginauri, ena oa nige ue eari, bena em abilolo tabu eau egu dudu debana eai, na oabom em nuatu eai mo.
15 Ata bena te‐ina debana eai huia begana i tausuaraem ta, bena abotai abo u abiuioi i lau e nige nosina. 16 U abiuioi nige doha em heaheari tauauauna mo, heahearina i dioi i hemala em tau mamohoi, eau ea gadosisi‐aririei, nuana oa arim eai mo i lolo ariri ede, em tau bulumana eai, em tau Guiau boeana eai hinage. 17 Ena u ene oa eo eau ta paipaisoa esega, besi ia u abi gonogonoana doha eau taba em abiabigu. 18 Ena saha arinai u ene i abi‐baaeaim, e saha arim eai i abi‐hagahagai, u leama eau abo ea hedudurai. 19 Eau Paulo ina, eaubogu nimagu eai ta ea uriuri, ea ene abo ea hemaisa — taiede oa em hagahaga arigu eai taba nige ea ribaei, iaede em mauri, arigu eai ue abi wa. 20 Ehei, egu tau e, hage u hekodegu ina, Guiau boeana eai, eo nuagu u heamna Keriso debana eai.
21 Ea sunusunumaem abo egu gadosisi u lauwatai ina, enam ea uriuri na ea nuatuiyao egu riba abo u awaabiei, abo u dioi hinage.
22 Riba esau hinage, egu aba‐mia abo u abi‐nonohai, paana egu sunusunuma nige baeaona abo ea lage boeamiu eai, emi uura maisana.
23 Epapara, helegu‐tauauau esau Keriso Iesu boeana eai, ena lautoi i hetamariyawa; 24 Mareko hinage, eo Dema, eo Luka, helegu tatao‐paisoa.
25 Eda Guiau Iesu Keriso ena ainauia earuam i hemonau. Amen. Roma eai se uri, Pilimoni enana, Onesimo debana eai.

*1:11: Esa ta, Onesimo, aniona Heleni arinadi eai ede Tausagusagu.

1:25: Roma eai se uri, Pilimoni enana, Onesimo debana eai.