5
Miyeꞌ embep pa embepeteme lenge hroꞌmbwat tikin Got
Taꞌe luku pe, wusyep ŋam eꞌe nalme yip lenge miyeꞌ embepteme nato sios tikin Got. Ŋam topoꞌe, ŋam miyeꞌ embep ende nato sios ŋahilyeh taꞌe yip. Ŋam ŋembep metekeꞌe ŋupe ŋaiye Jisas nambaꞌe nihe syohe. Pe ma murp mi moto bongol topoꞌe naŋ embere tikin Jisas ŋupe ŋaiye ka ot kekep eꞌe. Jon 21.15-17Ŋam misilihme yip miyeꞌ embep lenge hroꞌmbwat tikin Got, bepyeteme lenge bworerme, topoꞌe pa hriphrip ŋaiye Got si nalaŋatme yip nange pa bepyeteme lenge. Prepwan ŋaiye pa yende wah ŋaiye pa yambaꞌe yitini, na pakai. Kut yende wah topoꞌe ŋoihmbwaip yip supule. Prepwan ŋaiye pa yurp tuꞌe miyeꞌ embep ŋaiye gamare no, pa yende lenge miyeꞌ tuweinge ka yurp tuwihme yip, na pakai. Kut yarp bworere yip ka ende lenge hroꞌ umbwat ka yurp junde yip. Ŋaiye pa yende tuꞌe luku pe, ŋupe ŋaiye Jisas, miyeꞌ embepeteme tititinge lenge hroꞌmbwat ka ot kekep eꞌe pe, lenge miyeꞌ tuweinge lalme ka yetekeꞌe kin. Yip pa yambaꞌe yitini ŋendehei. Yitini luku sai nye nyermbe. Yukur ka miꞌe, pakai.
Poi ya member potopoi mil syep tikin Got
Snd 3.34Ŋahilyeh taꞌe ŋaiye yip lenge lahyambe, pa yurp tuwihme lenge miyeꞌ embepteme yip. Pa tule yip tip yungwis lenge miyeꞌ tuweinge lalme. Wusyep yainge sai nato tup yirise tikin Got ŋanange na,
Got garnge supule me mitiŋ ŋaiye tingilyem yahraꞌe naŋ tititinge,
kut kin ŋoihginir topoꞌe ŋoih miꞌmiꞌ me lenge mitiŋ
ŋaiye tale tititinge syumbe yarp ŋumwaiye.
Mat 23.12, Luk 14.11, 18.14Tule yip tip pe, syumbe yurp ŋumwaiye yi yoto bongol tikin syep Got no, ŋup bwore kitikin Got ŋaiye si nalaŋatme ka ot pe, ka ahraꞌe naŋ yip el unuh hlaꞌ. Nyermbe nyermbe Got kin ŋoiheryembe yip pe, pa yember mane lalme yip yilme kin.
Yurp yetehme nyermbe nyermbe. Wachaih yip miyeꞌ pupwa Satan iki ŋonyorꞌ ŋonyorꞌ gan taꞌe ŋumbwat telpei ŋaiye borhe ŋar nal no, kin ŋasande tikin ŋaiye ka girngir yip ono. Yurpe gare ŋoihmbwaip yip ŋaiye teŋeime Lahmborenge no, pa yengelyembe miyeꞌ pupwa Satan. Pa sisyeme na, lenge toꞌ tatai yip nalꞌe nalꞌe kekep eꞌe ŋaiye jande Lahmborenge si yambaꞌe nihe syohe taꞌe yip ŋaiye yambaꞌe. 10 Kom pa yambaꞌe nihe syohe nilyehe miꞌe pe, Got miyeꞌ michukor ka gil yip ŋaiye pa yotop Jisas Krais yurp yi yoto bongol kitikin Got ŋaiye ka si nyermbe nyermbe. Kin ka ende ŋoihmbwaip yip ŋaiye teŋeime kin ka si bongol supule. 11 Mise. Naŋ embere topoꞌe bongol kin ilyehe se ka si nye nyermbe.
Wusyep yuwo
12  Apo 15.22,40Sailas kin toꞌ bwore poi ende ŋaiye nenge tup eꞌe nal me yip. Wusyep uku ŋaiye ŋam mainge malme yip pe, ŋam masamb yip ŋoihginir tikin Got bwore mise. Taꞌe luku pe, ŋam manange moworꞌe member, ŋaiye mahraꞌe ŋoihmbwaip yip ŋaiye pa jin bongole yil yoto ŋoihginir tikin Krais. 13  Apo 12.12,25, 13.13, 15.37-39, Kol 4.10, Flm 1.24Lenge miyeꞌ tuweinge sios eꞌe ŋaiye yarp yoto Babilon* Babilon ki taꞌe Rom. pe, Got si nalaŋatme tinge topoꞌe yip ŋaiye kitikin. Tinge yember ŋau bwore tinge yalme yip. Topoꞌe Mak kin taꞌe talah ŋam ende, kin nember ŋau bwore nalme yip. 14 Ŋam masande ŋaiye Got ka yul yip ŋoihmbwaip ŋumwaiye lenge miyeꞌ tuweinge lalme ŋaiye yarp topoꞌe Krais. Topoꞌe yip pa yeleŋasember yonombe syep yile yut yip tip lenge Kristen miyeꞌ tuweinge sasambe tuꞌe ŋaiye yip yende nihararme tinge.

5.2 Jon 21.15-17

5.5 Snd 3.34

5.6 Mat 23.12, Luk 14.11, 18.14

5.12 Apo 15.22,40

5.13 Apo 12.12,25, 13.13, 15.37-39, Kol 4.10, Flm 1.24

*5.13 Babilon ki taꞌe Rom.