4
Miyeꞌ ŋaiye ŋende nihararme ŋaiꞌe ŋaiꞌe tikin kekep pe, kin wachaih tikin Got
Ŋaimune nenge tuhwar topoꞌe yarmbe natme yip? Tinge yase ŋoihmbwaip yip tip tas ŋaiye ŋoihyeryembe ŋaiꞌe ŋaiꞌe kekep eꞌe pe, tinge yende wondoh teketenge yende yumbune yip. Nin ŋasande ŋaiꞌe ŋaiꞌe ŋaiye nin seheiꞌe pe, nin narmbe ŋaiye na ambaꞌe. Nin wim lal me ŋaiꞌe ŋaiꞌe lenge mitiŋ syeꞌ, kom yukur na ambaꞌe. Taꞌe luku pe, nin narmbe ŋende wondohe ŋaiye na ambaꞌe ŋaiꞌe ŋaiꞌe tinge. Kom yukur nin nambaꞌe. Detale, yukur nin ŋisilihme Got, ŋaiye ka yule. Yip yisilihme Got ŋaiye ka yul yip ŋaiꞌe ŋaiꞌe, kom yukur tatame ŋaiye ka yul yip ŋainde. Detale, ŋoihmbwaip yip pupwa. Ŋaiꞌe ŋaiꞌe ŋaiye yip yisilih pe, yip yisande ŋaiye ka ungwisme yip tip.
Yip mitiŋ ŋaiye yende niŋ pinip yar pe, yip pa sisyeme na, ŋupe ŋaiye yip ŋemei tikin kekep eꞌe pe, yip wachaih tikin Got. Ŋam plihe da mini yip na, ŋaiye yip pa hriphrip me ŋaiꞌe ŋaiꞌe tikin kekep eꞌe pe, yip yukur ŋemei tikin Got, pakai. Yip ŋoihyeryembe nange wusyep mise ŋaiye sai nato Tup tikin Got ŋanange na,
Yipihinge bwore ŋaiye Got pwal poi pe,
Got ŋende nihararme poi taꞌe ŋaiye miyeꞌ ŋende nihararme tuwei kin,
kom kin ŋoihmbwaip pupwa ŋaiye tuwei ti wim lal me miyeꞌ ende.
Snd 3.34Kom Got ŋoihginirme poi ŋembere sekete. Taꞌe ŋaiye wusyep tikin Lahmborenge ŋanange,
Got kin tale lenge miyeꞌ tuweinge nangah
ŋaiye tinge ka yahraꞌe naŋ tititinge yil yunuh,
kut kin ŋoihginirme lenge miyeꞌ tuweinge
ŋaiye tale tititinge yarp ŋumwaiye.
Yip pa yurp tuwihme Got pe, yenge wahriꞌ yip yosokome Satan no, kin ka girnge el wohe. Yip lenge miyeꞌ tuweinge yil seheiꞌme Got no, kin ka ot seheiꞌme yip. Yip lenge mitiŋ pupwa, jinyenme ŋoihmbwaip pupwa yip no, ŋoihmbwaip yip ka bwore bwarme tuꞌe ŋaiye miyeꞌ nungurhme syep kin no, kin ka bwore prihe. Yip miyeꞌ ŋaiye ŋoiheryembe hoi hoi, yip pa jinyenme ŋoiheryembe pupwa yoto ŋoihmbwaip yip. Yip pa ŋoih mane ŋaiꞌe ŋaiꞌe pupwa ŋaiye yip yende yanar kekep eꞌe pe, yip pa yilil. Pa bunjenge ŋoihmbwaip yip ŋaiye hriphrip pe, pa yilil me pupwa yip. 10 Yurp tuwihme Yai Got pe, kin ka ahraꞌe naŋ yip.
Yukur na ihyulme gonome toꞌ tatai ende, na pakai
11 Yukur na ihyulme gonome toꞌ tatai ende, topoꞌe na iyarꞌe kin, na pakai. Ŋupe ŋaiye na ende pe, ki taꞌe ŋaiye nin ŋanange wusyep pupwa me wusyep erŋeme. Kom yukur wah nin ŋaiye na iyarꞌe wusyep erŋeme ŋaiye mise, lakai homboꞌe. Wah nin ŋaiye na ende gunde. 12 Got miyeꞌ esep ilyeh ŋaiye kin ka pul poi wusyep erŋeme kin, topoꞌe kin ŋilyehe sai ŋaiye ka usyunde etekeꞌe ŋoihmbwaip lenge miyeꞌ tuweinge ilyeh ilyeh. Kin ŋilyeh uku tatame ŋaiye ka ungwisme poi, o ka ende yumbune poi. O nin ŋoiheryembe nange nin miyeꞌ ŋaiye tatame na iyarꞌe toꞌ tatai nin ende lakai? Pakai supule!
Yukur pa tengelyem yahraꞌe naŋ yip tip me wah embere ŋaiye yip de pa yende
13  Snd 27.1Yusyunde wusyep ŋam! Yip lenge mitiŋ syeꞌ ŋaiye yanange taꞌe leꞌe na, “Tukwini lakai minde, ŋam ma mil moi ende mil pe, ma murp moi uku wahtaip ende supule pe, ma mende wah wuhyau ende ŋaiye ma mambaꞌe wuhyau yohe.” 14 Kom nin yukur sisyeme ŋaimune ŋaiye minde ka ot. Laip nin ki sai taꞌe la? Ki taꞌe ŋaiye nihnom. Kin ŋanah nal sikirp sai taꞌe liki pe, kin plihe miꞌe. 15 Na ininge tuꞌe leꞌe na, “Ŋaiye Got ka isyunde, ya murp laip pe, ya mende ŋaiꞌe ŋaiꞌe ŋaiye poi masande ya mende.” 16 Taꞌe luku pe, yip tengelyem yahraꞌe naŋ yip tip me wah embere ŋaiye yip de pa yende. Kom tengelyem taꞌe luku pe, ki pupwa supule. 17 Taꞌe luku pe, ŋaiye yip si sisyeme ŋaimune bwore ŋaiye yip de pa yende, kom yukur yip yende pe, yip si yende pupwa yal ŋembep tikin Got.

4.6 Snd 3.34

4.13 Snd 27.1