9
Jisas ŋende miꞌme miyeꞌ ŋembep tangar
Jisas nanga nal pe, kin ŋetekeꞌe miyeꞌ ende ŋaiye somohon mam waraꞌe kin pe, ŋembep kin tangar. Lenge jetalah tikin Jisas yisilihme na, “Jetmam, lahmende ŋende hwap ti, ŋupe ŋaiye mam waraꞌe kin pe, ŋembep kin tangar? Miyeꞌ uku ŋende hwap, lakai lenge yai mam kin yende hwap?”
Jisas nungwisme wusyep tinge na, “Tehei ŋaiye ŋembep kin tangar pe, yukur hwap kin, topoꞌe hwap lenge yai mam kin, pakai. Ŋembep kin tangar ŋaiye lenge mitiŋ ka yetekeꞌe bongol tikin Got ka ende wah oto kin. Tukwini ŋaiye teter ŋau sai pe, poi ya mende wah nihe ŋaiye mende wah tikin Got ŋaiye nember ŋam mat. Ŋup yepelmbe ka ot ŋaiye lahende yukur ka ende wah. Mat 5.14, Jon 8.12Ŋupe ŋaiye teter ŋam marp kekep eꞌe pe, ŋam yirise tikin kekep eꞌe.”
Kin ŋanange wusyep uku miꞌe pe, kin kusyur tuhwaꞌ nal gah kekep. Kin nimbilme kekep topoꞌe tuhwaꞌ miꞌe pe, kin nambaꞌe kekep uku ŋindirꞌe nal ŋembep miyeꞌ uku. Pe kin ŋaname miyeꞌ uku na, “El ungurhme ŋembep mohro nin el guh pinip ŋeheh Siloam!” Wusyep tehei Siloam ki taꞌe leꞌe, ‘Tinge yember kin nal’. Taꞌe luku pe, miyeꞌ uku nal nungurhme bepmohro kin. Pe ŋembep kin tanaꞌ bwore pe, kin ŋetekeꞌe ŋaiꞌe ŋaiꞌe.
Taꞌe luku pe, lenge moi ilyeh kin, topoꞌe lenge miyeꞌ tuweinge syeꞌ ŋaiye somohonme yetekeꞌe kin narp mbep tangare yanange na, “Taꞌe kin miyeꞌ mbep tangare ilyeh eꞌe ŋaiye somohon narp tangal lenge mitiŋ ŋaiye ka yaŋaꞌe wuhyau lakai?” Mitiŋ syeꞌ yanange na, “Kin ŋilyeh liki li.” Kom syeꞌ yanange na, “Pakai, liki yukur kin, o kin ŋahilyeh taꞌe miyeꞌ iki.” Taꞌe pe, miyeꞌ uku ŋanange na, “Ŋam miyeꞌ ilyeh liꞌ ihei.” 10 Tinge yisilihme na, “Detaꞌe lai ti ŋembep nin si tanaꞌ bwore ŋaiye ni ŋetekeꞌe?” 11 Kin nungwisme wusyep tinge na, “Miyeꞌ ŋaiye tinge jalme Jisas nambaꞌe kekep syeꞌ nimbilme topoꞌe tuhwaꞌ pe, kin ŋindirꞌe nal ŋembep ŋam. Pe kin ŋana ŋam nange ma mil mungurhme bepmohro ŋam mil pinip ŋeheh Siloam. Taꞌe luku pe, ŋam mal mungurhme bepmohro ŋam pe, ŋembep ŋam tanaꞌ bwore pe, ŋam metekeꞌe ŋaiꞌe ŋaiꞌe.” 12 Tinge yisilihme na, “O miyeꞌ uku kin narp a?” Kin nungwisme wusyep tinge na, “Ŋam yukur sisyeme.”
Lenge Farisi yisilihme miyeꞌ ŋaiye ŋembep kin si bwore
13 Miꞌe pe, tinge yambaꞌe miyeꞌ ŋaiye somohon ŋembep kin tangar yenge yal lenge Farisi. 14 Ŋup uku ŋaiye Jisas nambaꞌe kekep ŋindirꞌe nal ŋembep kin no, ŋembep kin bwore pe, luku ŋup tikin Sabat. 15 Lenge Farisi plihe yisilihme miyeꞌ uku na, “Ŋembep nin ki tanaꞌ bwore taꞌe lai?” Kin ŋana lenge na, “Jisas nambaꞌe kekep ŋaiye kin nimbilme topoꞌe tuhwaꞌ kin pe, kin ŋindirꞌe nal ŋembep ŋam. Ŋam mal mungurhme ŋembep ŋam pe, tukwini ŋam metekeꞌe ŋaiꞌe ŋaiꞌe.” 16 Lenge Farisi syeꞌ yanange na, “Miyeꞌ ŋaiye ŋende ŋai uku pe, Got yukur ka ember kin ot. Detale, kin yukur gande wusyep erŋeme tikin Sabat.” O lenge syeꞌ yanange na, “Miyeꞌ ŋaiye si ŋende hwap pe, kin yukur tatame ka ende wah bongol tuꞌe luku!” Pe tinge yoworꞌe tititinge yal hoime.
17 Taꞌe luku pe, lenge Farisi plihe yisilihme miyeꞌ uku ninde na, “O nin ŋanange nange kin ŋende ŋembep nin tanaꞌ bwore pe, nin ŋoiheryembe taꞌe laime miyeꞌ uku.” Miyeꞌ uku nungwisme na, “Kin profet ende.” 18 Ŋembep miyeꞌ uku somohon tangar bwore mise, kom tukwini kin si ningilise ŋembep kin gah. Kom ŋoihmbwaip lenge Juta ki sai bongol nange miyeꞌ uku pupwa ŋende homboꞌe. Taꞌe luku pe, tinge jalme lenge yai mam tikin miyeꞌ uku yat. 19 Tinge yisilih lenge na, “Leꞌe talah yip? Yip yanange nange somohon ŋaiye mam waraꞌe kin pe, ŋembep kin tangar taꞌe luku? Detaꞌe lai ti kin tatame ka ingilise ŋembep kin etekeꞌe?” 20 Lenge yai mam kin yungwisme wusyep na, “Poi hindi sisyeme nange leꞌe talah poi hindi. Topoꞌe poi sisyeme ŋaiye somohon mam waraꞌe kin pe, ŋembep kin tangar. 21 Kom poi yukur sisyeme ŋaiye tukwini leꞌe kin ningilise ŋembep kin gah no, kin tatame ka etekeꞌe. Topoꞌe poi yukur sisyeme lahmende ŋaiye ŋende bworerme ŋembep tangar kin uku. Yisilihme kitikin! Kin si ŋende miyeꞌ gah tatame ŋaiye kitikin ka ininge wusyep.” 22 Lenge yai mam hiꞌjarnge lenge miyeꞌ embep Juta pe, tinge yanange wusyep uku. Lenge Juta si yupwaiꞌe wusyep nange lahmende ŋaiye ŋanange nange ŋoihmbwaip kin teŋeime Jisas, ŋaiye kin Miyeꞌ alaŋatme Krais pe, ka jinyen lenge yi tus yangaꞌme lotu tinge. 23 Luku tehei kin ŋaiye lenge yai mam yanange na, “Kin si ŋende miyeꞌ gah tatame ŋaiye kitikin ka ininge wusyep. Yisilihme kitikin!”
24 Tinge plihe jalme miyeꞌ ŋaiye somohon ŋembep kin tangar uku nat pe, tinge yiname na, “Nin na gil naŋ Got pe, na upwaiꞌe wusyep bongol topoꞌe kin nange wusyep ŋaiye ni ŋanange pe, ki bwore mise! Poi sisyeme nange miyeꞌ uku kin ŋende hwap.” 25 Miyeꞌ uku nungwisme wusyep na, “Ŋam yukur sisyeme ŋaiye kin ŋende hwap, lakai pakai. Ŋaisep ilyeh ŋaiye ŋam sisyeme pe, tukwini ŋam mingilise ŋembep ŋam gwah pe, ŋam metekeꞌe.” 26 Tinge yisilihme na, “Kin ŋende nin taꞌe la? Kin ningilise ŋembep nin gah taꞌe la?” 27 Kin nungwisme wusyep tinge na, “Ŋam si mana yip kuli. Kom taꞌe yip jarnge ŋaiye pa yisyunde? Detaꞌe lai ti yip tepeli tepelih me yanar? Taꞌe yip topoꞌe plihe yala yurp tuꞌe jetalah kin lakai?”
28 Lenge Farisi yihyele wusyep pupwa me miyeꞌ uku na, “Nin jetalah kin, kut poi jetalah tikin Moses. 29 Poi sisyeme nange Got ŋanange wusyep nalme Moses. O miyeꞌ iki ŋaiye tinge jalme Jisas pe, poi yukur sisyeme kin miyeꞌ mune.” 30 Miyeꞌ uku nungwisme wusyep tinge na, “Hei, ŋam gunguru plaime wusyep iki! Yip jinjame kin miyeꞌ mune, kom kin ŋende bworerme ŋembep ŋam ŋaiye tangar! 31 Poi sisyeme nange Got yukur ŋasande wusyep lenge miyeꞌ ŋaiye yende hwap. Kom kin ŋasande wusyep lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye yirisukwarme kin, topoꞌe yende ŋaimune jande ŋaiye Got ŋana lenge ka yende. 32 Somoho somohonme nate gere tukwini leꞌe pe, poi yukur misande wusyep me miyeꞌ ende ŋaiye ŋende bwore me ŋembep miyeꞌ ende ŋaiye mam waraꞌe kin no, ŋembep kin tangar. 33 Ŋaiye Got ka ember miyeꞌ uku ot pe, lono. Tu pakai pe, miyeꞌ iki yukur ka se ende ŋainde.”
34 Tinge yiniꞌe kin yiname na, “Mam waraꞌe nin pe, nin bworenge nato hwap supule. Pe nin nala ininge alaŋat poi wusyep lakai?” Pe tinge jinyenme kin nasme yukoh lotu.
Lahmende ŋaiye ŋoihmbwaip tinge kute
35 Jisas ŋasande wusyep ŋaiye tinge si jinyenme miyeꞌ uku pe, kin na ŋahaiꞌe kin pe, ki ŋetekeꞌe pe, Jisas ŋisilihme na, “Ŋoihmbwaip nin teŋeime Talah tikin Miyeꞌ, lakai pakai?” 36 Miyeꞌ nungwisme na, “Lahmborenge, ini ŋam na, kin lahmende no, ŋoihmbwaip ŋam ka teŋeime kin!” 37 Jisas ŋaname kin na, “Nin si ŋetekeꞌe kin pe, kin ŋilyeh eꞌe ŋaiye ŋanange wusyep ŋotop nin tukwini.” 38 Pe miyeꞌ uku ŋanange na, “Lahmborenge, ŋoihmbwaip ŋam teŋeime nin.” Pe kin ŋasarꞌe ŋimbep ŋirisukwarme Jisas.
39 Jisas ŋanange na, “Ŋam mat kekep eꞌe ŋaiye ma miyarꞌe ŋaimune ŋaiye lenge miyeꞌ tuweinge yende. Taꞌe luku pe, lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye ŋembep tinge tangar pe, ka plihe yingilise ŋembep juh yetekeꞌe. O lenge mitiŋ ŋaiye yetekeꞌe pe, ŋembep tinge ka tingir.” 40 Lenge Farisi syeꞌ yarp sehei me Jisas pe, tinge yisande wusyep uku ŋaiye Jisas ŋanange. Pe tinge yisilihme na, “O nin ŋanange nange poi topoꞌe ŋembep si tangar lakai?” 41 Jisas ŋana lenge na, “Ŋaiye ŋembep yip si tangar pe, Got yukur ka iyarꞌe pupwa yip. Kom yip yanange na, ‘Ŋembep poi eꞌe sai pe, poi metekeꞌe, topoꞌe poi miyeꞌ bwore mise.’ Taꞌe luku pe, hwap yip teter sai nal ŋembep tikin Got.”

9.5 Mat 5.14, Jon 8.12