13
Jisas ŋanange wusyep tapimbilme ŋaiye miyeꞌ nangalai wit esep nal wah
(Mak 4.1-9, Luk 8.4-8)
Ŋau ilyeh uku pe, Jisas nasme yukoh uku pe, kin na narp nal pinip umun tikih. Luk 5.1-3Lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye jahilyeh yarp uku pupwa wula sekete pe, kin plai nato narp loumbil pinip. Kut lenge miyeꞌ tuweinge luku yarp yal pinip umun tikih. Jisas ŋanange wusyep tapimbilme wula wula nalme tinge. Kin ŋanange na, “Ŋup ende pe, miyeꞌ ende nal nangalai wit esep nal wah. Ŋupe ŋaiye kin nangalai wit esep gan nato wah pe, syeꞌ gah nal ŋahwikin pe, lenge ŋinjet yate yono wit ŋesep lalme luku. Kut syeꞌ gah nal kekep ŋaiye erngenem topoꞌe ŋeser. Wit ŋesep uku gere anah hwihwaiye, kom kekep yukur na gah nal. Pe ŋupe ŋaiye ŋau anah no, kin noworꞌe dainge gah gate wit uku ŋaiye gere anah pe, kin ŋataiꞌ pe, kin nule ko. Detale, nam kin pakai pe, yukur ki keteme kekep ŋom. O wit esep syeꞌ gah nal ŋoto mwah senge pe, mwah senge luku nare tatme wit esep ŋaiye gere anah. Kut wit esep syeꞌ gah nal kekep bwore ŋaiye kekep ŋom sai pe, ki teŋei esep. Syeꞌ kin teŋei 100, syeꞌ teŋei 60, topoꞌe syeꞌ teŋei 30. Lahmende ŋaiye mungwim tinge bwore pe, ka yisyunde wusyep eꞌe.”
Detaꞌe lai ti Jisas ŋanange wusyep lalme nal wusyep tapimbilme?
(Mak 4.10-12, Luk 8.9-10)
10 Miꞌe pe, lenge jetalah yate yiname Jisas na, “Detaꞌe lai ti nin ŋanange wusyep tapimbilme nalme tinge?” 11 Jisas nungwisme wusyep tinge na, “Got si yal yip sande tekeꞌe ŋaiye pa sisyeme wusyep tase ŋaiye lemame tikin moihlaꞌ. Kom kin yukur nangange nal lenge miyeꞌ tuweinge luku. 12  Mat 25.29, Mak 4.25, Luk 8.18, 19.26Lahmende ŋaiye ŋasande wusyep ŋam syeꞌ pe, Got se ka aŋaꞌe sande tekeꞌe syeꞌ topoꞌe el unuh hlaꞌ me luku pe, sande tekeꞌe kin ka ŋembere sekete. Kom lahmende ŋaiye yukur ŋasande wusyep ŋam pe, Got se ka ongohe sande tekeꞌe sikirp ŋaiye sai kin. 13 Tehei kin ŋaiye ŋam manange wusyep tapimbilme malme tinge pe, kin taꞌe leꞌe,
Tinge bep yosoko, kom yukur tinge yetekeꞌe ŋainde.
Topoꞌe tinge yember mungwim, kom yukur tinge yisande wusyep no,
ka yambaꞌe sisyeme.
14  Ais 6.9-10Nal lenge miyeꞌ tuweinge luku pe, wusyep ende tikin Got ŋaiye ŋanange nat mut profet Aisaia pe, kin ŋanange taꞌe leꞌe,
Yip pa yisyunde wusyep ni wula wula,
kom yukur pa sisyeme wusyep tehei kin.
Yip pa bep yosoko, kom yukur pa yetekeꞌe ŋainde.
15 Ŋoihmbwaip lenge miyeꞌ tuweinge luku si susukut miꞌe,
topoꞌe mungwim tinge garnge ŋaiye ka yisyunde,
topoꞌe tinge si yupwaiꞌe ŋembep tinge ŋaiye yukur ka yetekeꞌe,
topoꞌe mungwim tinge yukur ka yisyunde,
topoꞌe ŋoihmbwaip tinge yukur ka owor tirtatar.
Yukur ka yimbilme ŋoihmbwaip yutme ŋam
ŋaiye ma mende miꞌme tinge, pakai.
16  Luk 10.23-24Kom ŋaiye yip pe, pa hriphrip. Ŋembep yip tatame pa yetekeꞌe ŋaiꞌe ŋaiꞌe, topoꞌe mungwim yip tatame pa yisyunde wusyep. 17 Ŋam mana yip bwore mise, somohon lenge profet wula wula, topoꞌe lenge miyeꞌ tuweinge bwore bwore ŋaiye yarp bwore bwarme yal ŋembep tikin Got yasande tikin ŋaiye ka yetekeꞌe ŋai uku ŋaiye tukwini yip yetekeꞌe, kom yukur tinge yetekeꞌe. Topoꞌe tinge yisande tikin ŋaiye ka yisyunde wusyep eꞌe ŋaiye tukwini yip yisande, kom yukur tinge yisande.”
Wusyep tehei ŋaiye wusyep tapimbilme tikin wit esep
(Mak 4.13-20, Luk 8.11-15)
18 Jisas ŋanange na, “Yisyunde wusyep tehei tikin wusyep tapimbilme ŋaiye miyeꞌ nangalai wit esep nal wah. 19 Ŋupe ŋaiye lahende ŋasande wusyep me lemame tikin moihlaꞌ no, yukur kin sisyeme wusyep tehei bworerme pe, kin taꞌe wit esep ŋaiye gah nal ŋahwikin. Miyeꞌ pupwa Satan nat pe, nongohe wusyep uku ŋaiye Got si ŋononde nangah ŋoihmbwaip kin. 20 Wit esep ŋaiye gah nal kekep ŋaiye erngenem topoꞌe ŋeser pe, ki taꞌe lahmende ŋaiye nambaꞌe wusyep uku hwihwaiye pe, kin hriphrip. 21 Kom wusyep uku yukur kin nangah tahaiꞌ ŋoihmbwaip bumbe kin, topoꞌe yukur ki tahaiꞌ gwaingwai. Ŋoihmbwaip kin yukur teŋeime Got bongol pe, lenge wachaih titinge Kristen yaŋaꞌe nihe syohe pe, ka ende yumbune kin. Taꞌe luku pe, nilyehe sai kin tambe. 22 Wit esep ŋaiye gah nal mwah senge pe, kin nalaŋatme lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye yisande wusyep. Kom tinge ŋoiheryembe wula wula me ŋaiꞌe ŋaiꞌe lalme tikin kekep eꞌe, topoꞌe tinge ŋoiheryembe ŋaiye ka birme wuhyau wula wula. Ŋaiꞌe ŋaiꞌe lalme luku ki ŋaparaꞌe wusyep tikin Got pe, ŋaisep yukur teŋei. 23 Kut wit esep ŋaiye gah nal kekep bwore pe, kin nalaŋatme lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye yisande wusyep tehei uku gondoume supule. Pe ki teŋei ŋesep tatame 100 lakai, 60 lakai 30.”
Wusyep tapimbilme peperiyeh pupwa ŋaiye gere sai wah
24 Jisas plihe ŋana lenge wusyep tapimbilme ŋoinde na, “Lemame tikin moihlaꞌ ki taꞌe miyeꞌ ende ŋaiye kin nangalai wit esep nal wah kin. 25 Kom ŋupe ŋaiye tinge lalme yate posoh pe, wachaih tikin miyeꞌ uku nat ŋup pe, kin nangalai peperiyeh esep pupwa nal topoꞌe. 26 Ŋup syeꞌ nal miꞌe pe, wit esep uku gere anah ŋaiye ka teŋei esep, kom peperiyeh esep uku plihe gere anah topoꞌe. 27 Lenge miyeꞌ wah yal yetekeꞌe yai tehei tikin wah uku pe, tinge yiname na, ‘Lahmborenge, poi ŋoihmeryembe nange nin nangalai wit esep bwore ŋilyehme nal wah nin. Detaꞌe lai ti peperiyeh pupwa luku gere sai wah nin?’ 28 Kin nungwisme wusyep tinge na, ‘Wachaih si nate ŋende ŋai iki.’ Lenge miyeꞌ wah yisilihme kin na, ‘Nin ŋasande ya mila kwite peperiyeh pupwa lalme luku member mil ilyeh lakai?’ 29 Kin nungwisme wusyep tinge na, ‘Napakai. Ŋam hiꞌ gwarnge ŋaiye pa jite peperiyeh pupwa yenge yil pe, se pa jite wit syeꞌ topoꞌe. 30 Pa yusme peperiyeh pupwa luku ka gere unuh topoꞌe wit el tutume ŋaiye ka sasarme no, ya talame ŋai. Ŋup tikin ŋaiye talame ŋai pe, ma mini lenge miyeꞌ ŋaiye yende wah uku na, “Pa jite peperiyeh pupwa yer pe, pa yupwaiꞌe duꞌ duꞌ ŋaiye pa yesekeh yil nih. Kut pa talame wit lalme pe, pa yember lalme yil yoto yokoh ŋai ŋam.” ’ ”
Wusyep tapimbilme kapenih mastet topoꞌe wusyep tapimbilme tikin yis
(Mak 4.30-32, Luk 13.18-21)
31 Jisas plihe ŋana lenge wusyep tapimbilme ŋoinde na, “Lemame tikin moihlaꞌ pe, ki taꞌe leꞌe. Miyeꞌ ende nambaꞌe kapenih mastet pe, kin nangalai nato wah kin. 32 Kapenih ŋesep tikin mastet pe, ki malaih supule. Yukur ki ŋembere. Kom ŋupe ŋaiye ki gere anah pe, ki ŋembere sekete nengelyembe lenge kapenih lalme nato wah meleꞌe. Ki nah taꞌe lou pe, lenge ŋinjet yate juhurꞌe hwap tinge sai lombo kin.”
33 Jisas plihe ŋana lenge wusyep tapimbilme ŋoinde na, “Lemame tikin moihlaꞌ pe, ki taꞌe leꞌe. Tuwei ende wambaꞌe yis pe, ti wimbilme topoꞌe kakah ŋuhruwet wula wula. Ki ŋanar sikirp gwaingwaiye pe, kakah uku tenenem anah embere.”
Jisas ŋanange wusyep tapimbilme ŋilyehme
34 Wusyep ŋaiye Jisas ŋanange nal lenge miyeꞌ tuweinge pe, kin ŋanange wusyep tapimbilme lalme. Kin ŋanange wusyep tase ŋilyehme. 35  Sng 78.2Kin ŋende ŋai uku gande wusyep ende ŋaiye somohon profet ŋanange nalaŋatme na,
Ŋupe ŋaiye ma mininge wusyep milme yip pe,
ma mininge wusyep tapimbilme ŋilyehme.
Ŋam ma mini yip gondoume wusyep me ŋaiꞌe ŋaiꞌe
ŋaiye somohonme sai tase dindiꞌ ŋupe ŋaiye kekep ŋendeheiyeh
nate sai nate tatame tukwini.
Wusyep tehei ŋaiye wusyep tapimbilme tikin peperiyeh pupwa
36 Miꞌe pe, Jisas nasme lenge miyeꞌ tuweinge pe, kin nato yokoh meleꞌe. Pe lenge jetalah kitikin yatme kin pe, tinge yiname na, “Ini poi wusyep tehei ŋaiye wusyep tapimbilme peperiyeh pupwa ŋaiye gere sai nato wah pe, ki taꞌe lai.” 37 Kin nungwisme wusyep tinge na, “Lahmende ŋaiye ŋenete wit esep bwore pe, kin Talah tikin Miyeꞌ. 38 Wah uku pe, ki nalaŋatme natme kekep lalme leꞌe. Topoꞌe wit esep bwore luku pe, ki nalaŋatme nal lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye yarp ya yoto lemame tikin moihlaꞌ. O peperiyeh pupwa luku pe, ki nalaŋatme nal lenge miyeꞌ tuweinge tikin Satan. 39 Wachaih uku ŋaiye nate nangalai peperiyeh esep pupwa luku pe, kin nalaŋatme nal Satan. Ŋup tikin ŋaiye ŋai ka sasarme no, ka talame pe, ki nalaŋatme nal ŋup yuwo tikin kekep eꞌe. O lenge miyeꞌ wah pe, ki nalaŋatme lenge walip hlaꞌ. 40 Lenge miyeꞌ ŋaiye jarase peperiyeh pupwa duꞌ duꞌ uku yate yisye yal ŋilyeh no, tinge yesekeh pe, luku min ka ŋahilyeh tuꞌe ŋaiye ka yende yoto ŋup yuwo tikin kekep. 41 Talah tikin Miyeꞌ ka ember lenge walip hlaꞌ kitikin uku ka jarase mitiŋ lalme ŋaiye yututus lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye ka yende hwap, topoꞌe lenge mitiŋ pupwa lalme yi tus yupwaihme lemame tikin moihlaꞌ. 42 Pe ka yiche miyeꞌ tuweinge luku yil yunuh nih pe, ka yilil yikikirme ŋesep tinge. 43 Ŋup uku pe, lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye bwore bwarme pe, ka yaŋarꞌe tuꞌe ŋau yil yoto lemame tikin Yai tinge. Miyeꞌ tuweinge ŋaiye mungwim sai pe, yisyunde wusyep eꞌe.”
Wusyep tapimbilme tikin wurmbuꞌ wuhyau ŋaiye tase nangah kekep
44 Jisas plihe ŋanange na, “Lemame tikin moihlaꞌ pe, ki taꞌe wurmbuꞌ wuhyau ende ŋaiye tinge si yinise yal yoto wah ende. Miyeꞌ ende nal ŋiche ŋetekeꞌe pe, kin plihe ŋupulyuꞌe kekep nal naparaꞌe. Kin hriphrip supule pe, kin nal ŋende windau me ŋaiꞌe ŋaiꞌe kin lalme pe, kin nal ŋiche wuhyau nambaꞌe wah uku.”
Wusyep tapimbilme salpan ŋaiye tikin miꞌ supule
45 Topoꞌe Jisas plihe ŋanange na, “Lemame tikin moihlaꞌ pe, kin taꞌe leꞌe. Miyeꞌ ende kin ŋende wah ŋaiye naha nahaiꞌe salpan ŋaiye tikin miꞌ supule. 46 O ŋupe ŋaiye kin ŋetekeꞌe salpan ende ŋaiye tikin bwore miꞌ supule pe, kin nal ŋende windau me ŋaiꞌe ŋaiꞌe kin lalme nambaꞌe wuhyau pe, kin nal ŋiche nambaꞌe salpan uku.”
Wusyep tapimbilme tikin tem ŋuyoꞌ
47 Jisas plihe ŋanange na, “Lemame tikin moihlaꞌ pe, ki taꞌe tem ŋaiye ni ŋiche nangah loh pinip no, ni kite ŋuyoꞌ wula wula ŋaiye tinge ŋoinde tikin. 48 Ŋupe ŋaiye tem ŋuyoꞌ uku paparar pe, lenge miyeꞌ jite tem uku yate yanah pinip umun tikih pe, tinge jah yarp yihyenme ŋuyoꞌ ŋaiye bwore pe, tinge yohor yah sorh, kut pupwa pe, tinge yiche yal. 49 Taꞌe luku pe, min ka ŋahilyeh tuꞌe leꞌe el ŋaiye ŋup yuwo tikin kekep eꞌe. Lenge walip hlaꞌ min ka yil tus ŋaiye ka yihyenme yambaꞌe lenge miyeꞌ tuweinge pupwa yangaꞌme lenge miyeꞌ tuweinge bwore bwarme. 50 Pe tinge ka yiche lenge yil juh nih embere ŋaiye tikin riri sisyuꞌ. Lenge miyeꞌ tuweinge luku ka yilil yikikirme ŋesep tinge.”
51 Jisas ŋisilih lenge jetalah kin na, “Yip si yisande wusyep lalme luku ŋaiye ŋam manange lakai?” Tinge yungwisme wusyep kin na, “Hei, poi si masande kili.” 52 Taꞌe luku pe, kin ŋana lenge na, “Lenge jetmam tikin wusyep erŋeme ŋaiye yarp taꞌe jetalah tikin lemame tikin moihlaꞌ pe, tinge taꞌe yai tehei tikin yukoh embere ende. Kin nato yukoh ŋaiye ŋaiꞌe ŋaiꞌe bwore bwore kin ŋanar pe, kin nambaꞌe ŋaiꞌe ŋaiꞌe ŋambaran, topoꞌe ŋaiꞌe ŋaiꞌe telei pe, kin nenge lalme tas wicherꞌ.”
Lenge miyeꞌ tuweinge Nasaret yukur ŋoiheryembe nange Jisas kin Krais
(Mak 6.1-6, Luk 4.16-30)
53 Ŋupe ŋaiye Jisas ŋanange wusyep tapimbilme luku miꞌe pe, kin nasme moi uku. 54 Pe kin nal moi jeheinge kitikin. Kin nal yukoh jahilyeh tititinge pe, kin ŋana lenge wusyep Got nal lenge miyeꞌ tuweinge. Tinge yisande wusyep kin pe, tinge gunguru plai supule. Tinge yisilih na, “Miyeꞌ eꞌe nambaꞌe sande tekeꞌe liki ŋanara? Topoꞌe detaꞌe lai ti kin tatame ŋaiye ka ende mirakel? 55 Poi sisyeme nange kin eꞌe pe, talah tikin miyeꞌ ŋaiye ŋende yokoh. Topoꞌe Maria pe, ti mam kin. O Jems hindi Josep topoꞌe Saimon hindi Judas pe, tinge toꞌ yuwon kin. 56 O lenge mihyen kin lalme leꞌe tukwini yarp topoꞌe poi yiꞌ ihei. Detaꞌe lai ti kin tatame ka ende ŋaiꞌe ŋaiꞌe lalme luku?” 57  Jon 4.44Tinge yanange taꞌe luku pe, tinge ŋoiheryembe nange kin yukur Krais. Kom Jisas ŋana lenge na, “Lenge miyeꞌ tuweinge ŋaiye moiye moiye lalme pe, se ka hriphrip me profet, kut ŋaiye moi jeheinge kitikin topoꞌe lenge wim ilyeh kin se ka jirnge kin.” 58 Ŋoihmbwaip tinge yukur teŋeime kin, taꞌe luku pe, yukur kin ŋende mirakel wula narp ŋoto moi uku.

13.2 Luk 5.1-3

13.12 Mat 25.29, Mak 4.25, Luk 8.18, 19.26

13.14 Ais 6.9-10

13.16 Luk 10.23-24

13.35 Sng 78.2

13.57 Jon 4.44