Pas Polda Efesas Nana Aminde
Matayamukut San
1
Na Pol. Anututa yawan Jesu Kraisda na tapan itane kwiiknga dakngakum. Dakngake itane puyana tasiwa nanduke aminda aposel ngang nanikaing.
Siwan nata pas asanu ginu Jesu Kraisde natapa kekekawan itane aminabam dakngake yuaingu Efesas yot gapmane nana aminde matandamunggat.
Nata tumuk wam yawa Nanin Anutuat gatu Buyambam tapaninu Jesu Kraiskatda ginde musip kwikwik natandamuke gin gatandamat ginda musipza kwikwikngata yutning.
Anututa ninu inae panangge.
Ninda umana Nanin Anutuat gatu Buyambam tapaninu Jesu Kraiskatdane aknga yapangenatnim. Dasingge? Anutu sanga Kraisda nin gatanimukut takngane ita nin pasiwan ninda itane gepbiatang koke kekeknga yutnimde tasinimukut. 4-6 Ngan. Tapduknga yekapat kepat dua tasike tekut gwene Anututa sanga Jesu Kraisda nin gatanimik kakngae natake ita ninde butaya siknga natanimukut. Natanimuke ita ninu inae panangge natapbut. Ita nin papan ninda itane amina dakngake itane nomune amin noman dakngake yutnimde natake nin panangge yawan yukut. Yawan yuwan Anututa inane waaknga Jesue musip gwaang siknga natake sanga Jesu waapata ninde tangge tasinimukut takngae apbakngake ita ninde musip kwikwik natanimukut. Natanimuke ita ninu inae papan ninda itane waaknga yapana binga dakngake yuamang. Yuke ie apbakngake ninda itane umana akngana asiknga yatangenatnim. 7-8 Siwan Jesu waapata ninde butaya siknga natanimuke ita ninde tangge kungwanimukut. Unzingge Anututa ninde musip kwikwik nataniman buyambam siknga sikut. Siwan ita nindane waiaknganin sandetnimukut. 9-10 Sike natdetdeu ita natake tekuu waaknga tapduknga ita yawan yukut gwene buya aawan Anututa sanga kuupbam enandang yuaing ba kepdakane yuamangu kuut pake ita Kraisde gepbiatang pewan koyutnim. Siwan natdetdeu ita wa natapbuu ita inane musiaatang natake tekut. Teke yusika ngana natdetdeu wa ina banipda siwan natapbuu waaknga ita ninde gwa yeutniman nataamang.
11-12 Ninu atnataamang. Anututa sanga ina banipda siwan tasinangge yawan yukut taknga atasiwik. Sike ita aminu Kraisde natapa kekekawiu wa inae panangge yawan yukut taknga atasike pakut. Tasike ita ninu inae papan aminu kuupbamde gamok ninda Kraisde tupan natapna kekekakut. Siwan ninda sanga ita nin gatanimukuu waakngae natake itane umana akngana asiknga yatangenatnim. 13 Siwan gikaya kuut siakan wamu atnatapbing. Natapa wamu take waakngata gindane musipza pangenawan ginda Anutue kuwa ita ginu inae papan yuaing. Siwan tupa Anututa natake inane Waung Kapa initewan kuke waapata itane aminabamdane musiaatang pukuke papikge natake yawan yukut. Sike wamu ita wa yawan yukut taknga tasike ita inane Waung Kapa ginde damukut. Ita Waungu waapa ginde damukuu ita ginu inae papan ginda itane aminabam dakngakingge natake ginde damukut. 14 Waungu ita ginde damukuu waapa ginda take yuwawa kuku tapduknga Anututa ninu aminabamu waiakngane gatukande sandeke enandang ninipakopik gwenda apik. Siwan ita inane Waungu waapa ginde daman ginda natake Anututa apmea ninu waiaknganinu gatukande sandewan ninda iat gatake asinggan yutnim ngang natapa kekekanggak. Unzingge ninda Anutu ninu take siknga gatanimukut tapatane umana asiknga yatangenatnim.
Polda Anutue tumuk wam inikut.
15 Siwan nata wamu ginda Jesue natapa kekekawan musip gwaangu Anututane aminabamde natayamukaing kakngae natapbum. 16 Natake asinggan nata Anutu ginde inimbaknganggat. Tendeknga wena inimbakngake nata tumuk wamu asinggan ginde natake iniwa ita gin gatandamikge yanggat. 17 Yake nata Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane Anutunae ininggat. Waapa nindane Naninu nomana siknga apa unin. Waapae iniwa ita inane Waung Kapa ginde daman ita natdetdeu nomana siknga ginde damik. Daman ginda Anutue katak siknga natdetning. 18 Ngan. Nata waapae iniwa ita natdetdeu buyambamu ginde daman kakaa siwik. Natdetdeu wa ginde daman ginda anzing natapning. Anututa ninu waiakngane sandetnangge natapbut. Natake ita ninu yaniwamban ie kunimde natake yawan yukut ngang natapning. Siwan ita ninu yaniwamban ninda ie kuke Anututa ninu waiakngane gatukande sandewikge bakngake natayuamang ngang natapning. Ginu natdetdeu waaknga anggaman natapningge natake ita inane Waung Kapa ginde damukut. Daman ita gindane natdetdetza tapan kakaawan ginda natdetdeu kuupbam Anututa ginde natake gatandamunangge yawan yukut taknga atnatapning. 19 Natake ginda natdetdet pake Anututa inane kekeknga siknga aknganata ninu ie natapna kekeknga singgak aminde banakan tasinimunggak ngang natapning. Ngan. Ita inane kekeknga siknga aknganata tasike 20 Krais akumbut katangga gatuna tangenakut. Ina unzakan ita ninde banakan yuke kekeknga waaknganata gatanimuke atasinggak ngang natapning. Siwan ita Krais gatuna tangenake enandang initakopbut. Initakoke itane umana buyambam siknga singgak ngang natake Anututa iniwan Kraisda kataknga siyaapane pukwiikut. 21 Pukwiiwan Anututa itane gepbiatang aminu tupan tapaapa kepna kepna nana gatu enandang nanaaya kuut pekut. Itane gepbiatang pewan Kraisda aminu umana kaya apaapa kuupbam ayapbike ninu kuupbamdane toikngin dakngake asinggan asinggan yuwik. 22 Ngan. Anututa aminu kuupbam pake itane gepbiatang pekut. Pewan ita ninu inane aminabam dakngake yuamang aminde tupan siknga amin tapa dakngake ninduyuak. 23 Siwan ginu atnataaing. Ninu Jesutane aminabam dakngake yuamangga dongu takngatukan binga dakngake yuamang. Siwan ninda itane aminabamu dua dakngake yuamang gamu ita aminu kuupbamu inane dua papan puyuwan. Ngana sangabapat ninu amikatde toikngin siknga Jesu unin. Ita inane kekeknga aknganata ninu kepna kepna nana aminu kuupbam ninduyuak.