Pas Polda Filimonde
Matangamukut San
1
Na Pol. Na Jesu Kraisde puya pasinggat takngae semna nataaing aminda na tanggaganuke kaautde napmaba yuat.
Yusika naat gatu puya amin notniu Timotiatda pas asanu Filimonde gae matanggamukamak. Gakaya Jesue puya pasinggayak. Ge nitda gae banip gwaang natanggamukamak. Sike nitda pas asanu matake gatane maatda Apia Anututane dongune yuke nitdane puya amin notnit dakngake yuak kapae kuutde matakamak. Siwan gatu Akipas nitdane puya amin notnit tapae kuutde matakamak. Siwan aminu Jesutane aminabam dakngake gatane yot gwene unekan gatake koke Jesue inindatakaing aminu kuupbapatde matakamak.
Nindane Naninu Anutuat gatu Buyambam tapaninu Jesu Kraiskatda ginu musip kwikwik kaknganata gatandamuke musipza pangenawat ginu musipza kwikwikngata yutnong.
Jesue musip gwaang natapbut.
4-5 Siwan nata wamu nataawa aminda gae asinggan yake gata Buyambam tapaninu Jesue natapi kekekawan banip gwaangu itane aminabamde natayamunggayak ngang yawawa nataat. Natake tumuk wam yanangge natakengu nata gae asinggan natake gatane umanda yake gaak wamu Anutunae inimbaknganggat. Nata tumuk wam iniwa gata Jesue natapi kekeknga singgak kakngata buya aake tasiwan gata aminu sangakata gatayamuke tasiwawi sanga take kuupbamu ninda Kraisde pakamang kakngae atnatapsa. Ngan notna. Gata Jesutane aminabamde musip gwaang natayamunggayak kakngata wa amikat naatdane musipmin papan kekekakaing. Unzingge na asiknga apbaknganggat.
Wamu Onisimasde natake yakut.
Unzingge nata wamu takngatu ganike sanga nomana atasinanga aknga gata tasiwiyakge natake ganinggat. Ganike Kraisda na tapan itane puya amina dakngake yuat takngae natake wamu kekeknga ganiwit gamu noman siwan ngana unzing ganinangge dua nataat. Aho. Nata ga musip gwaang nataayak kakngaekan natake sanga tapatusimde ganinangge nataat. Na Pol. Na aminuake gwa singgat. Siwan aminda Jesu Kraisdane umana akngae semna natake na take kaautde napmaba yuke ganinggakanggat. 10 Nata kaautde yuke aminu tapatu inindamuba Jesue natapan kekeknga siwan nitda nana waaknga binga dakngake yuamak kapa Onisimas waapanin. 11 Tupa ita puyaka nomana siknga dua gatanggamunangge tasikut ngana apmanu ita puya nomana tasike naat gaat gatanimunangaapa daknganggak.
12 Siwan nata ie musip gwaang siknga natangamuke yuat ngana ita gae gatu apikge gwa init. 13 Siwan ngana kaautde tapduknga wena napmamban yuat komune nata aminu waapa tapa ita gae tangge yuke na gatangamikge take siknga natapbum ngana gatuna natagwaanguke natapa take dua sikut. Aho. 14 Gata aminu waapata na dua gatangamikge natakengu gata take naniyo. Naniwi nata waapa dua kotnawit. Gata gika banipda siwan sanga takeaknga tasike na nandutewi aminu waapa tapa ita gatangamikge nataat.
15 Nata yumdekan tanangge dua natapbum. Aho. Gata aminu waapa gatuka tapi ita asinggan gaat gatake yutzande natake Anututa apba katewan ita ga gapmake kuke tapduu dapakngakan yuak ngang natake moo dua tapit. Wena. 16 Siwan nata gae initewa apan gata gatuka tapi ita tupa puya aminda dakngakut ngana apmanu notda siknga dakngawan ie banip gwaang natangamuke puya amina mooapa ngangu ma natapim. Dasingge? Ie nata banip gwaang siknga natangamunggat. Siwan iat gaat yotza gapmandune nanakande notna notna dakngake yuamak ngana ita Anututane amina dakngake notna siknga binga dakngake yuak ngang natapso. Sanga waakngata aawikge natake Anututa apba katewan ita ga gapmake kukut.
17 Sike gata nae natapi nitda Jesue amin notna dakngake yuamak ngang natakengu Onisimas waapa initewa gae apan kake gata na binga yotdane takoke toimso. 18 Sike ita sanga tapatu gae wai ba tasinggamukut ba ita sanga tapatu yake akgamunanga kaya siwanu ie ma iniwim. Na ie tangge yuat tapae naniyo. 19 Sike nata wamu waaknga ninae katakngata siknga matanggamunggat. Na Pol. Nata sanga wa yake akgamit. Siakan ngana gata atnataayak. Tupa nata ga gatanggamuke musipba tapa nomatawan gata apbakngake sanga asinggan asinggan kayuk yutnanga aknga take yuayakgen. Sike sanga wa nata gatanggamukum takngae natanggamatake gata apmanu yake gatangamuyo. Gatangamuke sanga wa ganinggat taknga tasingamuyo ngang ganinangge dua natat. 20 Siakan notna. Gaat naat Buyambam tapaniu Jesue amin notna dakngake yuamak kakngae natake sanga wa na gatangamunanga aknga tasiyo. Sanga waaknga tasingamuyuk musipma tapi kekekayok.
21 Pas asanu matake sanga waaknga apme tasiwiyakge natapa kekekanggak. Siwan semna dua natake sanga waakngakan dua tasiwiyak. Aho. Sanga tapatu gika banipda siwan natapiyak kaknga kuut atasiwiyak ngang natapa kekekanggak. 22 Sike unzing tasike gata you gwendu nata gaat gatake yutzimde tandakngayo. Dasingge? Ginda tumuk wamu Anutue iniwa ita gin gatandamunangge natake na tapan ginde apit ngang natapa kekekanggak.
Gaak wamu kundu yanike matakut.
23 Siwan puya amin notna tapatu nata kaautde yuwawa gatanamunggak kapa umana Epafras ngang inikamang. Ita gaak wamu gae yatewan kunggak. 24 Sike aminu kundu natane puya amin notna umana Mak gatu Aristakas gatu Dimas gatu Luk ngang yanikamang aminu kuutda gaak wamu gae yatewa kunggak.
25 Siwan nata tumuk wam iniwa Buyambam tapaninu Jesuta musia kwikwiknga ninde natanimunggak kakngata gikat gatake yutnong. Unukan.