Fita ena leta nugweta
Leta ana alamani weaqina
Baʼe Fita ena ʼwayavi ʼinega veʼiteda Ieisu tauna ena ilivu qabuna aqiaqina, ta tua bwaʼobwaʼoya toa vitana lobea. Ta Fita ena leta baʼe ʼwayavia enavo ʼidia mali diʼwe be mali diʼwe ʼinaya ivewagawaga itoatoa, mana taudi wese toa vitana ilobelobea edi vetumaqana weaqina. ʼInega nuanuana nagivewaiwaiedi ena ʼwayaviega, e ʼinega vonedi Ieisu Valena Aqiaqina ge ina nuafania, mana Vale nana ʼinega adi fata ina luʼita vane tuta maimai weaqina, mana omoʼe tuta nana ʼinaya toa aqiaqina Ieisu ena ʼaliga be ena yaʼitoto ʼevivi ʼinega ina lobea. Ta ʼeguma baʼe yani diavona aqiaqi otaqina ina nuaveʼavinidi ʼinega adi fata toa vitana be vevoalana ʼidiega ina tovoloʼiʼita. Ta ʼabibodanaya Ieisu ena ʼaubena qiduana ʼinaya naveʼia aqiaqiedi.
Ta wese Fita baʼe leta nana ana toʼewayavo vona waiwaina neidi be ina veilivu aqiaqi mana taudi Keliso ena tomotauyavo.
Leta gamona
1:1-2 Vematamagilafu be venoqi
1:3-12 ʼEbeqaiawa qiduana tovetumaqana weaqidi
1:13–2:10 Toa vunavunaqina be gwalagwalana weaqina
2:11–4:19 Toʼekalesia adi veyoveyoa tuta vitana ʼidia
5:1-11 Vanugweta be ilivu nuvana weaqina
5:12-14 Vona veyoluba
1
Lukaiwa
Yaʼa Fita Ieisu Keliso ena tovaletuyana.
Baʼe egu leta ʼimia, omiʼa Yaubada ena tomotauyavo ovewagawaga diʼwe taha taha ʼidia ʼidewani Fonito be, Galetia be, Kafadosia be, Eisia ta wese Bitania ʼidia. * Lom 8:29; 2Te 2:13 Omiʼa lova Tamada Yaubada venuaʼivinemi ena tomotauyavo ʼidewani, ta Niboana Gwalagwalana ʼinega niʼa givevunavunaqimi Natuna sulalinega, ta Ieisu Keliso ena vona niʼa omatamatayagea.
Nuanuagu Yaubada ena veyoluba be wese ena nuadaumwala naveqidua vaʼine ʼimia.
Kana luʼita vane ʼetoyavua weaqina
3-4  * Kol 1:12 Eda Kaiwabu Ieisu Keliso Tamana Yaubada kana awatuboya, mana ena nuakolokolo qiduana ʼinega niʼa kaviʼoi ʼevivi, ta wese ʼebeluʼita vane mayawaina neida, mana Ieisu Keliso ʼaligega giveyaʼitoto ʼeviviea. Ta mahala ʼinaya Yaubada taha yani aqiaqi otaqina ta vunavunaqina aʼuveaqea omiʼa weaqimi, ta baʼe yani nana ana maisa ge kana vona, ta ge ana fata nadavula nage naluveifa ta ge wese nahawala. * Ion 10:28; 17:11 Ta Yaubada ena waiwaiega naʼitamakimi ana laba ʼetoyavua ona lobea, mana omiʼa ovevetumaqanea. Baʼe ʼetoyavua nana nagiveʼifoqeyea tuta ʼebeluʼovoa ʼinaya tomotau qabuda matadaya.
* 1Fit 5:10; Iem 1:2 ʼInega baʼe weaqina ona qaiawa qiduana, mana baʼidia bwaʼobwaʼoya tuta kukusana namo ʼebesitonova vitadi olobelobedi, ta nawale gebu. * Vos 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Iem 1:3 Baʼe vita diavona ʼidiega emi vetumaqana Ieisu ʼinaya weaqina Yaubada nasitonovimi be vetumaqana nana ana waiwai naʼitea, kavona dabo goula ʼaiwe ʼalaʼalainega igabugabu tonovidi. Ta omiʼa emi vetumaqana yani qiduana Yaubada matanaya, mana goula yani awahawalina. Ta ʼeguma emi vetumaqana nawale waiwaina ʼenoʼeno ʼebesitonova diavona ʼabibodanaya, e ʼinega tuta nana Yaubada Ieisu Keliso nagiveʼifoqeyea tomotau qabudi matadia ʼinega awatubo be ʼamayaba naneimi ta wese ena simatala aqiaqi otaqina ona ʼitea. * Ion 20:29; 2Kol 5:7 Keliso nana ge taha tuta oda ʼitei ta tua nawale oveveyolubea, ta baʼitagana wese ge oda ʼitei ta tua ovevetumaqanea. Ta emi qaiawa qiduana weaqina ge kana vona, mana emi vetumaqana ana veʼia ʼinega ʼetoyavua ona lobea.
10  * Md 13:16-17 Lova Yaubada ʼetoyavua nana ʼivaʼavaʼaia weaqimi, ta ena tovesimasimana ivona fofofolayea ʼimia. Ta taudi yani qabuna ʼetoyavua nana weaqina ge ida alamania, ʼinega taudiega isali aqiaqiea. 11  * Same 22; Ais 53; Lk 24:26-27 Ta Keliso Niboanina niʼa maduvonedi Ieisu ena veilaqe weaqina ta wese tolaʼai aqiaqi otaqina naʼifoqe ʼabibodanaya. Ta taudi inuanua qiduana vona nana ana alamani weaqina, ta wese toyani aqiaqi otaqina naʼifoqe veilaqe nana ʼabibodanaya. ʼInega inuanua totuta ʼinaya be, maʼoda ʼinega ta wese togama ʼinega ʼetoyavua nana naʼifoqe. 12 Ta Yaubada tovesimasimana diavona veʼitedi baʼe yani nana ge naʼifoqe taudi edi tutaya, ta ʼesi ʼabibodadia omiʼa emi tutaya. Yani nana lova ivonayea niʼa onoqolidi Vale Aqiaqina ana tolugaihiavo ʼidiega. Ta taudi Vale nana ilugaihiea Niboana Gwalagwalana ena waiwaiega mahalega. Ta yani diavona aqiaqidi weaqidi niʼa isimana ʼimia e wese Yaubada ena tovaleʼewayavo nuanuadi ina alamani aqiaqiea.
Ilivu vunavunaqina
13 ʼInega baʼe yani diavona weaqina emi nuanua ona ʼivaʼavaʼaidi ta wese omiʼa ma emiavo ona ʼitamaki aqiaqiemi. Ta ona luʼita vane ami ʼetoyavua Yaubada ʼinega weaqina, mana baʼe ʼetoyavua nana naneimi tuta nana Ieisu Keliso nagiveʼifoqeyea. 14  * Lom 12:2; Efe 2:3; 4:17-18 Omiʼa Yaubada ona vematamatayagea. Lova nuami ge daʼeqaʼui Yaubada ena nuanua weaqina ta ʼesi mwagemwagemi, e ʼinega ilivu luveifana oviaqidi. ʼInegana baʼitaga ge wese ona ʼevivi ilivu luveifa diavona ʼidia. 15 Ta ʼesi yani qabuna oviaviaqidi, e ilivu gwalagwalana ʼinega ona viaqidi, ʼidewani ami Togaba Yaubada ena ilivu gwalagwalana. 16  * Luvi 11:44-45; Md 5:48 Mana Buki Nugwenugweina ʼinaya vonaya, “Ona vegwalemi mana yaʼa gwalagwalagu.”
17  * Lom 2:11; Ve 2:23 Ta ge ona nuafania Yaubada ena luvine ʼaidegana ta tunutunuqina ʼinega tomotau qabuda naluvineda. Eda viaqayavo ʼidiega nawale Yaubada ena luvine ʼinega naluvineda nage aqiaqida nage luveifada. Tauna Yaubada nana tuta qabuna ogabea Tamami emi venoqi ʼinaya, e ʼinega luaqiaqiemi be ona ʼamayabea tuta qabuna bwaʼobwaʼo baʼe ʼinaya, mana omiʼa otoatoa wagawaga ʼidewana. 18 Lova omiʼa tubumiavo ʼidiega ilivu ge aqiaqina oʼewea. Ta niʼa oalamania Yaubada gubaufemi ilivu luveifanega be ʼetoyavuimi. Ta ge taha yani awahawalidi ʼidewani mwali nage bagi ʼidiega dagubaufemi. 19  * Via 20:28; Ibe 9:12-14 Ta ʼesi Yaubada gubaufemi Keliso sulalina aqiaqinega. Mana Keliso nana kavonaya sifi natudi lami ana ʼita aqiaqi otaqina, ge taha ena luveifamo. 20  * 2Tim 1:9-10; Efe 1:4 ʼInega Yaubada Keliso maduvenuaʼivinea ena fewa baʼe weaqina, ta ʼabiboda bwaʼobwaʼo ʼivaʼavaʼaia. Ta baʼitagana tuta ana ʼebeluʼovoa ʼinaya Keliso mai itaʼa weaqida. 21  * Ion 14:6; Lom 5:1-2 Ta Keliso nana ʼinega Yaubada ovetumaqanea, mana tauna giveyaʼitoto ʼeviviea ʼaligega, ta ana galiva kaikaiwabuna ta simasimatalina ʼinaya aʼuya. ʼInega ami fata be emi vetumaqana be wese emi luʼita vane me emi alamani aqiaqi ona aʼudi Yaubada ʼinaya.
22  * Ion 13:34; Lom 12:10 Omiʼa Vale Aqiaqina ena vonahaqiaqi ovelumatamatayagea, ta matayaga nana ʼinega niʼa ovevunavunaqa emi ilivu luveifana ʼidiega, ta baʼe ʼinega ami fata emiavo tovetumaqana oveveyoluba aqiaqiedi. Ta ʼinega luaqiaqiemi be giwalimiega taumiega ʼaidega ʼaidega ona veyolubemi. 23 Omiʼa niʼa oviʼoi ʼevivi, ta ge bwaʼobwaʼo ana tomotau awahawalidi ʼidiega, ta ʼesi Tamada ena vona mayawaina ʼenoʼeno vatayana ʼinega. Ta Tamada Yaubada ge ana fata naʼaliga. 24  * Ais 40:6-8 ʼIdewani Buki Nugwenugweina ena simana vonaya,
“Tomotau qabudi ʼidewani libi,
ta adi ʼita aqiaqi otaqina
kavona libi ididi.
Ta libi diavona nawale
ina ʼaliga ta wese ididina
ina mwatuqu ta ina avuta.
25 Ta ʼesi Kaiwabu ena vona
ʼenoʼeno vatayana.”
Ta Vona nana niʼa onoqolia Vale Aqiaqina ana tolugaihi ʼidiega.

*1:2: Lom 8:29; 2Te 2:13

*1:3-4: Kol 1:12

*1:5: Ion 10:28; 17:11

*1:6: 1Fit 5:10; Iem 1:2

*1:7: Vos 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Iem 1:3

*1:8: Ion 20:29; 2Kol 5:7

*1:10: Md 13:16-17

*1:11: Same 22; Ais 53; Lk 24:26-27

*1:14: Lom 12:2; Efe 2:3; 4:17-18

*1:16: Luvi 11:44-45; Md 5:48

*1:17: Lom 2:11; Ve 2:23

*1:19: Via 20:28; Ibe 9:12-14

*1:20: 2Tim 1:9-10; Efe 1:4

*1:21: Ion 14:6; Lom 5:1-2

*1:22: Ion 13:34; Lom 12:10

*1:24: Ais 40:6-8