2
Toveʼita ʼeʼeuʼauʼavidi weaqidi
* Md 24:11; Iud 4 Ta wese lova Isileli gamonaya tovesimasimana ʼeʼeuʼauʼavadi itoa, e wese ʼidewana nawale toveʼita ʼeʼeuʼauʼavadi omiʼa nuanimia ina toatoa. Taudi nawale ʼwaivega edi nuanuayavo luveifadi Yaubada weaqina ina veʼitayedi be vonigo emi vetumaqana ina qeunidi. Ta wese Ieisu Keliso ge nuanuadi ina ʼawahaqiaqiei vonigo tauna edi Kaiwabu, tauna lova sulalinega gubaufedi edi luveifana ʼinega. Ta ʼesi baʼitagana Togubaufa nana ivegeqea. E baʼe ilivu nana ʼinega taudi edi veilaqe niʼa vadiʼwedi. Ta Yaubada ena tomotauyavo ʼidiega ʼeaʼealidi nawale toveʼita ʼeʼeuʼauʼava dina edi veʼita luveifadi be wese edi ilivu ʼebeiniyauyau ina ʼabibodedi. Ta wese vaidi tomotau Keliso ena veʼita aqiaqina ina ʼawaluveifea. Baʼe toveʼita diavona taudi tovemanuguba ta nawale ina uʼavemi edi vona yafayafana ʼinega, mana nuanuadi emi mane be emi kulufa ina ʼewedi. Ta lova Yaubada adi luvine niʼa aʼuya be tuta goyona naluveawalidi.
* Iud 6 Mana Yaubada ena tovaleʼewayavo ge daʼitedimo tuta nana iluveifana matanaya. Ta ʼesi mahalega felawebuiedi ʼabaga veifana ʼinaya, ta oiʼidia vatuʼubu velovelovaninaya yoqoyoqonidi ina toatoa ana laba luvine qiduana ana ʼaubena naʼifoqe.
* Nug 6:1–8:22; 2Fit 3:6 Taha wese ʼebevetalatutula baʼe ona noqolia: Lova tuta nugwenugweina ʼinaya Yaubada bwaʼobwaʼo qabuna luveawalia, mana tomotau qabudi edi ilivu luveifa otaqina. ʼInega Noa tomotau qabudi lugaihidi be ina nuagivila, mana ʼeguma gebu nawale Yaubada naluvematasabudi ena luvine tunutunuqina ʼinega. Ta tomotau qabudi inoga, e ʼinega Yaubada seuseu qiduana ʼinega luveawalidi. Ta ʼesi Noa ena susuyavo maega adi yau ʼeita (8) Yaubada ʼetoyavuidi. 6-8  * Nug 19:24; Iud 7; Nug 19:1-16 Ta wese ʼabibodanaya Yaubada ʼabaga Sodoma be Gomola ana tomotauyavo luvine neidi ʼinega ʼaiwe ʼalaʼalainega gabu yavuledi. Ta tuta nana ʼinaya taha ʼoloto ana wawa Lota toluveifadi maega itoatoa. Tauna edi ilivu luveifana ʼiteʼitedi ʼinega ʼwafina siniqaiqai. Ta ena ilivu tunutunuqina weaqina Yaubada ʼetoyavuia. Baʼe ʼinega toveilaqe diavona iveʼebeʼita weaqida tolaʼai nawale naʼifoqe tomotau ʼidaya ʼeguma Yaubada ena luvine kana veilivu kavokavovoyedi. ʼInega oʼitea, eda Kaiwabu niʼa alamania maʼoda ʼinega toveilivu aqiaqidi naʼetoyavuidi adi vitayavo ʼidiega, ta wese niʼa alamani aqiaqiea maʼoda ʼinega toveilivu luveifadi naluvematasabu ʼaiqedi ana laba luvine qiduana ana ʼaubena naʼifoqe.
10  * Iud 7-8,16 Ta vonahaqiaqi, baʼe luvematasabu nana naʼifoqe tomeqabu Yaubada ena luvine iveveyani kavokavovoyea ta ʼesi ʼwafi ena qaiawa kavokavovo weaqina inuanua ta luveifa diavona iviaviaqidi. Ta baʼe toveʼita ʼeʼeuʼauʼava dina debadi ʼiʼwanina ta wese me edi gagasa, ʼinega totoa mahalaya simasimatalidi ge ida ʼamayabedi, ta ʼesi tuta qabuna iʼawaʼawa luveifedi. 11  * Iud 9 Vonahaqiaqi, Yaubada ena tovaleʼewayavo toveʼita ʼeʼeuʼauʼavidi ivewaiwai vaʼinedi, ta ge taha tuta ʼawaluveifega ida veʼewedi eda Kaiwabu matanaya. 12  * Iud 10 Baʼe toveʼita diavona kavona yubai ge taha edi alamanimo, mana yubai ge taha yani weaqina ida nuanua. Ta yubai adi luvine be tomotau ina kafidi ta ina luveʼaligidi. Ta wese ʼidewani nawale naʼifoqe taudi toveʼita luveifadi ʼidia, mana alamani aqiaqi ge daʼenoʼeno ʼidia. ʼInegana taudi wese kavona yubai ina ʼeluʼaliga kavovo edi ʼawaluveifa totoa mahalaya ʼidia weaqina.
13 Taudi edi veʼita ʼinega Yaubada ena tomotauyavo igiveluveifedi, ta giveluveifa nana ʼinega nawale adi veʼia luvematasabu qiduana ina lobea. Taudi edi ʼebeqaiawa yani qabuna luveifadi ʼidiega, ta ʼaubenaya iviaviaqidi ʼwafidi ana giveqaiawa weaqina nage adi lutonova ana giveaqiaqi weaqina. Ta tuta nana taudi maega oʼaiʼai ʼinega edi ilivu luveifana ʼinega igigivebwavumi. Ta edi givebwavu nana ʼimia weaqina iqaiqaiawa. 14 Ta tuta qabuna matadiega luabu ilivuna iviaviaqia, ta baʼe ilivu nana ge datomanidi be adi fata ina luaʼu. Ta tomotau me edi vetumaqana goyona ivevesiʼwayamidi ilivu luveifana ʼinaya. Taudi kulufa be yani qabudi iʼeweʼewedi tomotau ʼidiega edi luvaivai gogona ʼinega, mana baʼe ilivu nana ialamani aqiaqiea. Ta ilivu diavona luveifadi weaqidi Yaubada niʼa vona veʼalatedi. 15  * Naba 22:7; Iud 11; Ve 2:14 Taudi ʼeda tunutunuqina niʼa inogea ta itauya gei, ʼinega kavonaya Beoli natuna Balami ena ʼedega itautauya. Tauna ena mane nuanuana nalobea ilivu luveifana ʼinega. 16  * Naba 22:28-35 Ta Balami nana ena tauya gei luaʼuya tuta nana ena yubai doniki tomotau bonadiega lugwaeyea ena ilivu luveifana weaqina.
17  * Iud 12-13 Baʼe toʼeuʼauʼava dina kavona salufa goʼila geqana, ta wese kavona gawata yaqina muʼemuʼe dadanedi ʼidewani, ta ʼidiega ge taha ʼwei dawebui. Edi vona fofofola qabudi ʼidiega ge taha vuaqi dimo. ʼInegana taudi nawale ina tauya velovelovana qidua otaqina gamonaya, ʼidewana lova Yaubada niʼa ʼivaʼavaʼaia weaqidi be ina toa. 18 Ta tuta qabuna ivonavona gagaha edi ilivu luveifadi weaqidi, ta ilivu luveifa dina kavonaya maʼwa. Ta ilivu nana ʼinega tonuagivila vauvaudi ivesiʼwayamidi be ilihi ʼeviviedi imai edi ilivu luveifana nugwenugweina ʼwafi ana qaiawa ʼinaya. 19 Toveʼita ʼeuʼauʼava diavona tuta qabuna ivona fofofola toa yavuyavuina weaqina, ta ʼesi taudiega edi ilivu luveifadi ʼidiega nawale yoqoyoqonidi itoatoa. Mana ʼeguma taha toga ge ana fata yani luveifana nanogei, e ʼinega tauna kavona yoqoyoqonina luveifa nana ʼinega.
20  * Md 12:45 Vonahaqiaqi, ʼeguma taha toga ena ilivu luveifadi nanogedi ena alamani eda Kaiwabu be ada Toʼetoyavua Ieisu Keliso ʼinaya weaqina be nanuagivila, e ʼinega tomotau nana yani aqiaqi otaqina viaqia. Ta ʼeguma wese naʼevivi ena ilivu nugwenugweina ʼinaya, e ʼinega baʼitagana tomotau nana luveifa otaqa, ta ʼabiboda lova ena luveifana. 21  * Lk 12:47-48 ʼInega luaqiaqiea ʼeguma tomotau nana ilivu tunutunuqina ge damadualamania. Mana ge taha wese ana aqiaqimo ʼeguma ilivu tunutunuqina niʼa alamania ta luvine gwalagwaladi adi alamani niʼa ʼewedi, ta ʼabiboda luvine diavona nanogedi! 22  * Vos 26:11 ʼInega vona sesebai baʼe ivevona aqiaqi tomotau nana weaqina ivonaya, “Kedewa luiwaqina taunega naʼai ʼeviviea.” ta wese vonaya, “ʼEguma taha bawe kana veuweia, e ʼinega tuta kukusana ʼinaya navemwatefula ʼevivi.”

*2:1: Md 24:11; Iud 4

*2:4: Iud 6

*2:5: Nug 6:1–8:22; 2Fit 3:6

*2:6-8: Nug 19:24; Iud 7; Nug 19:1-16

*2:10: Iud 7-8,16

*2:11: Iud 9

*2:12: Iud 10

*2:15: Naba 22:7; Iud 11; Ve 2:14

*2:16: Naba 22:28-35

*2:17: Iud 12-13

*2:20: Md 12:45

*2:21: Lk 12:47-48

*2:22: Vos 26:11