19
Faulo ena luvivila tuta vetoina
* 1Kol 3:6 Tuta nana Afolosa nawale Kolinita ʼinaya toatoa e ʼinega Faulo luvivila diʼwe Galetia be Filigia nuanidiega, ta ʼinega ʼifoqe ʼabaga Efeso ʼinaya. Ta omoʼe ʼinaya toʼabiboda vaina lobedi. * Via 8:16 ʼInega Faulo vetalaʼaiedi vonaya, “Egwavo, tuta nana Ieisu oveʼale ovetumaqanea nage Niboana Gwalagwalana oʼewea nage gebu?”
ʼInega ivona ʼeviviea ivonaya, “Gebu, ge ada alamania Niboana Gwalagwalana datoatoa. Tauna weaqina ge ada noqolia.”
ʼInega Faulo wese vetalaʼaiedi vonaya, “Tobabitaiso ʼinega obabitaiso?”
Ta ivonaya, “Ioni ena babitaiso ʼinega.”
* Md 3:11 ʼInega Faulo vonedi vonaya, “Lova Ioni ena babitaiso ilivu luveifana ana nuagivila weaqina. Ta tomotau lugaihidi be ina vetumaqana tauna ʼabibodanega maimai ʼinaya, e taunana Ieisu.”
Faulo baʼe ena vona niʼa inoqolia, ʼinega tovetumaqanayavo Kaiwabu Ieisu ana wawega babitaiso iʼewea. * Via 8:17; 10:44,46 Ta tuta nana Faulo nimanega gitonividi ʼinega Niboana Gwalagwalana mai lugu ʼidia. ʼInega iveʼale ivonavona mali bona be mali bona ʼidiega ta wese Yaubada ena vona ivetalasimasimanea. Ta qabu dina ʼoloto adi yau tuwelo ʼidewani.
Faulo ena viaqa Efeso ʼinaya
Waiʼena toi gamonaya Faulo tuta qabuna me Diu edi vanue tafwalolo ʼinaya lugulugu, ta me ena giwalifatu Yaubada ena ʼEbeluvine weaqina lulugaihi. Ta maega iveʼaeʼaetoga ta keiedi nuanuana ina nuagivila. Ta vaina ivedeba ʼiʼwana vonigo ge nuanuadi ina vetumaqana, ta ʼesi tomotau matadia Ieisu ena ʼeda ana toʼabibodayavo iʼawaluveifedi. ʼInega Faulo nogedi ta tovetumaqanayavo maega iʼifoqe itauya Tilano ena vanue ʼebeveʼita ʼinaya. Ta omoʼe ʼinaya ʼaubena ʼaidega ʼaidega ʼidia veveʼita. 10 Ta ena lugaihi baʼe viaqia yaʼwala magilafuna gamonaya, ʼinega me Diu ta wese me Guliki qabudi diʼwe Eisia ʼabaganavo ʼidia Kaiwabu Ieisu Valena inoqolia.
11  * Via 14:3 Ta Yaubada Faulo ʼinega viaqa ʼebenuavoqana waiwaidi viaviaqidi. 12  * Via 5:15 ʼInega tomotau edi kaleko matavusidi be wese edi ʼebevetalaqa Faulo ʼwafina ʼinaya iluʼonedi ta ʼabiboda iaʼudi tovevihiqayavo ʼidia. ʼInega tovevihiqa dina iveaqiaqi ta wese niboana luveifana ʼifoqe tomotau ʼidiega.
Sikiva natunavo nuanuadi niboana luveifadi ina ʼwavi ʼifoqeyedi
13-14 Vaina me Diu iluluvivila dadana ʼabaga taha taha ʼidia ta itoho waiwai vonigo Kaiwabu Ieisu ana wawega niboana luveifadi ina ʼwavi ʼifoqeyedi tomotau ʼidiega. Ta taha me Diu edi toveguba qiduana ana wawa Sikiva natunavo meʼomeʼolotodi adi yau seveni wese baʼe yani nana iviaqia. Ta baʼe ʼidewana ivona ʼaiqa niboana luveifana ʼinaya ivonaya, “Ieisu nana tauna Faulo weaqina lulugaihi ana wawega aluvineu uʼifoqe!”
15 Taha tuta ʼinaya baʼe yani nana iviaqia taha ʼoloto ʼinaya, ʼinega niboana luveifana ʼoloto nana gamonega vona ʼeviviedi vonaya, “Ieisu niʼa yahalamania, ta wese Faulo ʼidewani yahalamania. Ta omiʼa tomeqabu?” 16 ʼInega ʼoloto nana taunega fifiei seveni dina ʼidia ta qabudi vewaiwai vaʼinedi ta vunuqa veiveifedi, e ʼinega maʼigonegonedi be ma sulasulalidi idena iʼifoqe vanuega.
17  * Via 5:11 Ta me Diu be wese me Guliki itoatoa Efeso ʼinaya vale baʼe inoqolia, ʼinega imwaniniva gegoyo ta Kaiwabu Ieisu ana wawa iʼamayabea. 18 ʼInega tovetumaqana ʼeala imai ta edi ilivu luveifadi isimana ʼifoqeyedi tomotau matadia. 19 Ta wese vaina tovetumaqana diavona ʼidiega luʼafoʼa ialamania ta iviaviaqia inuagivila, ta edi ʼafoʼa ma bukidi ivaʼauqidi ta igabu yavuledi tomotau matadia ʼabaga ʼatamaninaya. Ta buki diavona adi maisa iavodi ta iluvetubedi kavona 50,000 siliba ʼidewani. 20 Baʼe yani nana ʼinega Kaiwabu ena vona yawala dadana ta tomotau qabudi ivewaiwai vona nana ʼinega.
Me Efeso Faulo ivevoalanea
21  * Via 23:11; Lom 1:13 Baʼe yani diavona ʼabibodanaya Niboana Gwalagwalana ena venuahaʼu ʼinega Faulo nuanuana natauya diʼwe Masidonia be Akaya ʼabaganavo nuanidiega ta ʼabiboda naʼifoqe Ielusalema ʼinaya, ʼinega vonaya, “Yanugwenugweta Ielusalema ʼinaya, ta ʼabibodanaya nuanuagu me Loma ena vayausidi.” 22 ʼInega Faulo ana toiulayavo magilafudi adi wawa Timoti be wese Elasitasi luvetunedi inugweta Masidonia ʼinaya. Ta Faulo tufwana tuta kuena nawale toatoa diʼwe Eisia gamonaya.
23  * 2Kol 1:8 Ta tuta omoʼe ʼinaya vetalavoyavoya qiduana ʼifoqe Efeso ʼinaya Ieisu ena ʼeda ana toʼabibodayavo weaqidi, ta baʼe ʼidewana ʼifoqe ʼaiqa. 24 Taha ʼoloto ana wawa Dimitiliasi tauna siliba ana toviaqa Efeso ʼinaya toatoa, ta siliba nana ʼinega vanue tafwalolo goyogoyodi viaqidi adi ʼita kavona me Efeso edi yaubada kavokavovo mevavinena ana wawa Atimesi* Me Eisia edi yaubada mevavinena veguli weaqina ana wawa Atimesi “Artemis”, ta wese igabea Daiana. ena vanue tafwalolo ʼidewani. ʼInega vegimwaneyedi tomotau ʼidia, ta baʼe fewa nana ʼinega mane qiduana ʼeweʼewea. Ta wese vaidi tomotau baʼe fewa nana iviaqia e taudi wese mane qiduana ilobelobea.
25 Ta Dimitiliasi baʼe toviaqa diavona ta wese vaidi siliba ana toviaqayavo maega gaba vaʼauqidi vonedi vonaya, “Egwavo, niʼa oalamania mane qiduana kaʼeweʼewea baʼe fewa nana ʼinega. 26 Ta Faulo nana niʼau tomotau qabudi gedi ʼeviʼeviviedi ta wese nuadi givilei, mana vonavona vonigo yaubadayavo tomotau nimadiega iviaviaqidi taudi gebu yaubada aqiaqi. Ta baʼe yani nana ge daʼifoqe itaʼa me Efeso ada ʼaidega ʼidaya, ta ʼesi diʼwe qabuna Eisia gamonaya wese ʼidia. 27 Ta Faulo ena vona baʼe ʼinega yamwaniniva nawale tomotau ge nuanuadi eda viaqayavo ina gimwanedi. Ta wese yani ʼenaʼina nawale tomotau eda yaubada qiduana Atimesi ana ʼamayaba navegoyo ta me Efeso ena vanue tafwalolo ina veyani kavokavovoyedi.”
28 Ta qabu diavona Dimitiliasi ena vona inoqolia ʼinega diadi vilea qiduana ta ikolukolua ivonaya, “Itaʼa me Efeso eda yaubada Atimesi toatoa vanena!” 29  * Via 20:4; 27:2; Kol 4:10; Fim 24 Ta ge tuta kuena ʼabibodanaya totoa ʼabaga qabudi edi nuavoqana ʼinega ivekolukolua ta ilegu kavokavovo ta kavona vetalamaqimaqiʼai ʼifoqe qabudi nuanidia. ʼInega Faulo ana mata ʼweabuyavo Masidonia ʼinega adi wawa Gaiusi be Alisitako me Efeso ikafidi ta ilihi ʼetaʼetalidi, ʼinega qabudi ivihila itauya ʼabaga ana ʼebevaʼauta ʼinaya. 30 Ta Faulo nuanuana nalugu qabu diavona matadia natovolo, ta tovetumaqanayavo iʼetobodea. 31 Ta wese Faulo enavo, taudi diʼwe Eisia ana toluvineavo vale ivetunea ta ivenoqiea vonigo ge nalugu ʼebevaʼauta nana ʼinaya.
32 Ta qabu diavona kavona ida vekwavakwava ta ivevekolukolua, ta edi vekolukolua ʼiuna dumadumana be dumadumana, ta qabudi ge ida alamania tolaʼai weaqina ivaʼauta. 33 Ta me Diu ʼidiega taha ʼoloto ana wawa Alekisana iatuefala naqoyea nuanuadi qabu matadia natovolo nagivesimatala ʼidia, ta nugweta ivonea maʼoda navona ʼaiqa ʼidia. ʼInega Alekisana tovolo ta nimanega tovelegulegu lutaqodi ina luaʼu, mana nuanuana vaina yani weaqidi nagivesimatala ʼidia. 34 Ta yoʼo diavona Alekisana iʼita ʼinanea tauna Diu ʼolotona, ʼinega ikolua waiwai ta ilegulegu auwa magilafudi ʼidewani, ta wese bonadi ʼaideganega me edi waiwai ivonavona ivonaya, “Itaʼa me Efeso eda yaubada Atimesi toatoa vanena!”
35 ʼInega ʼabaga ana tovanugweta taha qiduana ʼifoqe be qabu diavona giveluaʼudi vonedi vonaya, “Me Efeso, tomotau qabudi bwaʼobwaʼoya niʼa ialamania vonigo eda yaubada qiduana Atimesi tovotovolo eda ʼabaga baʼe ana vanue tafwalolo ʼinaya. Ta wese niʼa oalamania lova maʼamaʼayauna gwalagwalana dabo ʼinega mahalega ʼetaʼia, ta itaʼa me Efeso ana toʼitamaki ta kahawahawatuboya. 36 Ta baʼe yani nana ge taha toga ana fata be navegeqei. ʼInega ami luaqiaqi be naʼelovemi ta ge wese ona legu kavokavovo. 37 Ta Faulo enavo benaʼe niʼa okafidi ta omiedi baʼidia, ta magilafudina ge taha yani ida vanawalia eda vanue tafwalolo ʼinega, be wese eda yaubada mevavinena ge ida ʼawaluveifei. 38 Ta ʼeguma Dimitiliasi ma enavo nuanuadi magilafudina ina veʼewedi ʼinega ina vetovolodi vekotu weaqina toluvineavo matadia, mana toluvineavo itoatoa, ta adi fata tuta baʼe ʼinaya vetalaʼai ina viaqia. E ʼinega yani qabuna tunutunuqina. 39 Ta ʼeguma vaina yani weaqidi wese onualuveifa, e ʼinega toluvineavo qiduqiduadi maega ona vaʼauta, ta yani diavona ona vona ʼifoqeyedi matadia. Mana yani qabuna kana viaqia eda luvine ʼidewani. 40 Ta yavona aqiaqiemi, baʼe vetalamaqimaqiʼai nana ʼinega nawale vita kana lobea me Loma toluvineavo ʼidiega, mana ilivu nana ana ʼiu ge ada fata kana givesimatala ʼidia.”
41 Ta tovanugweta nana ena vona luʼovoia, e ʼinega qabu diavona veʼiyavulidi iʼifoqe.

*19:1: 1Kol 3:6

*19:2: Via 8:16

*19:4: Md 3:11

*19:6: Via 8:17; 10:44,46

*19:11: Via 14:3

*19:12: Via 5:15

*19:17: Via 5:11

*19:21: Via 23:11; Lom 1:13

*19:23: 2Kol 1:8

*19:24: Me Eisia edi yaubada mevavinena veguli weaqina ana wawa Atimesi “Artemis”, ta wese igabea Daiana.

*19:29: Via 20:4; 27:2; Kol 4:10; Fim 24